Kreyol

Eta Florid la bay anpil resous valab pou ede cheche travay pou ede kreye yon bon rezime, konsey sou karye ak ede jwen yon travay.

Biwo pou Dwa Sivil yo

Enfòmasyon sou Biwo nou an


Isit la ou ap jwenn enfòmasyon sou règleman nou yo ak pwogram ak misyon lwa chwazi ki gen rapò ak pwogram nou yo.

Enfòmasyon sou Sèvis nou yo


Biwo pou Dwa Sivil bay sèvis sa yo, Preparasyon ak jour nan pwogram nan plan kont diskriminasyon, ak pwogram ki gen rapò fòmasyon an ak pou asistans teknik, siveyans nan livrezon pwogram, rechèch ak kowòdinasyon nan plent diskriminasyon

Demann Pou Dosye Piblik

Demann Pou Dosye Piblik


Dosye piblik mande enfòmasyon.

Fòm Demann Pou Dosye Piblik


Soumèt yon dosye piblik demann moun fè Koòdonatè sou Dosye Piblik.

Sant Avantaj Konpansasyon pou Reyanbochaj

Ranpli yon reklamasyon avek CONNECT


Asistans Reemployment (yo rele tou asirans chomaj) benefis nan men salè pou yon ti tan ak moun kalifye ki pap travay san se pa fòt responsablite yo.

CONNECT Enfòmasyon Jeneral sou Paj wèb


Asistans Reemployment (yo rele tou asirans asistans chomaj ) bay benefis ranplasman salè pou yon ti tan bay moun ki kalifye, ki soti nan travay san se pa fòt nan pwòp yo. Sou, 15 oktòb 2013, DEO te lanse konekte, nouvo sistèm la itilize pou enskri pou ak reklamasyon benefis Asistans Reemployment chak semèn. Si ou bezwen asistans , kontakte Reemployment Asistans kontakte sant lan nan 1-800-204-2418 pandan lè yo nan 7:30 am ak 6:30 PM EST, lendi pou vandredi.

Avantaj Pwolonje


La ekstansyon de beneficios es una ekstansyon k le ofrece el estado yon LOS reclamantes k Sean elegibles y solo esta disponibles dirante EL pèryodo de ekstansyon de beneficios.

Komisyon Apel Asistans Reyanbochaj


Komisyon Apel Asistans Reyanbochaj Ide Jeneral de Komisyon Apel Asistans Reyanbochaj

Rapòte Peman Anplis oswa Fwod


Rapòte fwod konpansasyon pou chomaj oswa peman anplis nan kontwòl Peman Benefis.

Reyanbochaj Asistans Fòm Anyè


Download reemployment assistance forms in English, Spanish and Haitian Creole.

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to the Department of Economic Opportunity.
OK
 
Cancel