Fwod nan Asistans Reyanbochaj se nenpòt fo deklarasyon oubyen echèk pou devwale yon fè materyèl, ki fèt pa èspre nan bi pou jwenn oubyen pou anpeche peman benefis kontrèman a pwovizyon lwa Asistans Reyanbochaj. Pa egzanp, yon demandè ki entansyonèlman pa rapòte okenn salè ki te dwe resevwa; ka entansyonèlman sou repòte sale, oubyen ka mal reprezante rezon pou separasyon nan travay. 

Fwod Asistans Reyanbochaj se yon krim twazyèm degre e li ka lakòz anprizònman pou demandè a. Lè yo emèt yon detèminasyon pou fwod, anplis egzijans pou remèt montan sichaj la, ansanm ak yon penalite 15 pousan nan montan ki peye anplis la, demandè a pral diskalifye pou resevwa benefis alavni (yo kapab enpoze yon diskalifikasyon sou baz chak semèn pou jiska peryòd yon ane), epitou yo kapab refere dosye a nan biwo State Attorney (Avoka Eta) pou pouswit jidisyè. Avoka Eta yo ka chaje demandè a pou vòl kalifye (grand theft) oubyen deli (misdemeanor).  

Pouswit jidisyè ak kondanasyon pou fwod asistans reyanbochaj ka lakòz ke yo egzije damandè a pou pase tan nan prizon, fè restitisyon, plase an pwobasyon oubyen kèk tip entèvansyon anvan pwosè, e fè sèvis kominotè.

Anplwaye ki nan Benefit Payment Control (Kontwol Peman Benefis) gen responsablite pou etabli entansyon lè y’ap detèmine reklamasyon ki gen fwod.  Intansyon an espesyalman enpòtan si o gen pou voye ka-a nan pwosekisyon. Pou pran desizyon an, yo ka itilize evidans sikonstansyèl.

Rapòte Fwod nan Asistans Reyanbochaj sou Entènèt

Rapòte fwod asistans reyanbochaj sou entènèt oubyen ou ka rapòte fwod atravè liy dirèk asistans reyanbochaj nan 1-800-342-9909.


Sichaj

Sichaj san fwod kapab rezilta yon oubli, malantandi, erè teknik, re-detèminasyon, adjidikasyon, desizyon kontestasyon, manda RAAC ak/oswa desizyon tribinal, oswa lòt sikonstans atenyant. Pa egzanp, yon sichaj san fwod  te ka kreye paske yon moun demandè pa te rapòte salè, oswa paske moun nan pa te konprann li te dwe rapòte salè yo lè li te reyalize yo  non lè li te touche yo; oswa moun nan pa te rapòte salè brit olye de salè nèt.

Pou gade Balans Sichaj ou genyen aktyèlman ansanm ak nenpòt Ranbousman Depatman an te resevwa epi trete, tanpri konekte sou kont CONNECT ou epi klike sou lyen Jere Dèt.

Rapòte Sichaj

Rapòte Sichaj bay inite Benefit Payment Control.

Ranbouse Sichaj

Klike la pou enfòmasyon sou ranbousman sichaj. 

Kontwòl Peman Benefis

Byenvini nan Benefits Payment Control

Inite Benfits Payment Control RA (BPC) an chaj pou pwoteje entegrite fon fidisyè (Trust Fund)  RA pa rediksyon move peman ansanm ak deteksyon e rekouvreman benefis say o kit e peye anplis la. Gen kat diferan zòn operasyon nan pwogram sila: Odit, New Hire (Nouvo Rekri), Envestigasyon ak Rekouvreman. Zòn pwogram yo enkli men yo pa limite a:

Odit


 • Inite sa responsab pou jere kredi salè apre audit ki fèt nan eta a (nan Florida) ak Entè-eta (deyò Florida. Chak trimès gen yon kwazman ant benefis kip eye kont salè ki touche. Lè genyen yon kwazman, nou avèti anplwayè a pou nou jwenn  enfòmasyon sou sale pou elimine nenpòt pwoblèm oubyen envestige sa yo ki an konfli nan moman te gen yon detèminasyon apwopriye ki te fèt sou sichaj.
 • Anplwaye yo asiste odyan nan telefòn pou yo ka reprezante DEO nan ka sichaj.  

Nouvo Rekri

 • Dapre lwa eta ak lwa federal, anplwayè yo gen obligasyon pou repòte tout nouvo rekri bay Department of Revenue pou ranfòsman pansyon alimantè (child support).
 • Inite New Hire la jere rapòte tout nouvo anplwaye nan eta Florida. Lè inite a resevwa enfòmasyon sou yon nouvo anplwaye, enfòmasyon an kwaze nan baz done RA pou detèmine si moun yo rapòte a genyen yon reklamasyon. Si genyen yon potansyèl konfli, reklamasyon an pral sispann annatandan envestigasyon ki pral fèt pa Inite New Hire.

Envestigasyon

 • Envetigasyon potansyèl vòl idantite, ka falsikanan pou Konfli Travay, ak depo sichaj ki non peye bay Avoka Leta (State Attorney) pou pwosekisyon kriminèl.
 • Envestigasyon enfòmasyon ki te resevwa apati liy Dirèk la, pwotestasyon anplwayè, ak lòt pwoblèm ki enkli moun ki mouri, ki nan prizon, e plizyè moun ki gen menm adrès\telefòn ak/oubyen imèl.
 • Anplwaye ki nan inite sa responsab pou pou preparasyon, livrezon, ak kontwol dosye ki deoze nan biwo Avoka Leta.
 • Anplwaye yo travay avèk ajans polis lokal ansanm ak biwo OIG USDOL.

Rekouvreman

 • Akò ranbousman demanè
 • Ranvwa nan ajans koleksyon
 • Depoze plent nan tribunal Sivil (Small Claims Court)
 • Sezi-arè sou salè (Wage garnishment)
 • Interstate Reciprocal Overpayment Recovery Arrangement Program (IRORA) ki se Pwogram Aranjman Resipwòk pou Rekouvreman Sichaj ant Eta yo.
 • Treasury Offset Program (TOP) ki se Pwogram Ekilib Trezò Piblik.
 • Resevwa ak trete sichaj ki ranbouse pou asire kredi a reklamasyon ki apwopriye.

 

Apliké pou
Bénéfis la

Si ou pèdi travay ou?

Si ou pap travay?

Kòmanse aplikasyon nan CONNECT


CONNECT Login - CREOLE

Kesyon yo poze souvan

Ki Jan Pou Contakté Nou

Voye email ba ou agent nan Assistans chomaj la

Aide pou Assistans chomaj la
1-833-352-7759

Liy Dirèk Chomaj Apèl Odyans
1-800-732-8212

Line pou reporté fraud
1-833-352-7759 

Fwod nan Asistans Reyanbochaj se yon krim 3yèm degre. Chak ofans ka pini pa apeprè 5 ane prizon e jiska $5,000 amann.

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to the Department of Economic Opportunity.
OK
 
Cancel