stop-fraud-banner_Creole

Fwòd Asistans Reyanbochaj

Asistans Reyanbochaj (RA) fwod se nenpòt fo deklarasyon oswa echèk pou bay yon reyalite materyèl, Lè ou konnen ou fè espre pou kapab jwenn oswa anpeche peman pou benefis yo ki kontrè ak dispozisyon nan lalwa.

Plizyè egzanp nan RA fwod ki genyen ladan:

 • Lè ou fè espre ou pa rapòte nenpòt salè ke ou te touche
 • Ou te ka fè espre pou te rapòte mwens nan salè ou
 • Mal entèprete pou ki rezon gen separasyon nan travay la

RA fwod se yon krim twazyèm degre epi yo ka lakòz konsekans grav pou moun kap fè reklamasyon. Lè yo fè yon detèminasyon ki fwod:

 • Moun kap fè reklamasyon an pral bezwen peye peman anplis la avèk yon 15% penalite
 • Pral diskalifye pou resevwa benefis nan lavni (yon diskalifikasyon ka enpoze pou yon baz semèn pa semèn jiska yon peryòd ane)
 • Yo ka refere ka a bay Pwokirè Eta a pou pouswit jidisyè, sa ki ka gen rezilta nan yon chaj pou grand vòl oswa yon deli

Pouswit jidisyè ak kondanasyon nan fwod asistans reyanbochaj ka lakòz yon moun kap fè reklamasyon dwe oblije sèvi tan nan prizon, pou fè restitisyon, ka plase sou pwobasyon oswa sou yon sòt entèvansyon prevantiv, epi sèvi èdtan nan kominote a. 

Rapòte Asistans Reyanbochaj Fwòd

Depatman Ekonomik Opòtinite (DEO) Florid la bezwen èd ou pou anpeche RA fwod ak abi. Asistans ou pral dirèkteman ranfòse efò DEO ap fè pou asire taks lajan de anplwayè Florid yo byen depanse epi sèlman peye RA benefis bay moun kap fè reklamasyon ki kalifye yo. 

onlinefraudbutton (1)

fraudfaqbutton (1)

what-is-ra-fraud_Creole     top-ten-things_Creole


Peman Anplis

Peman anplis yo Ki pa fwòd ka se rezilta nan sipèvizyon, enkonpreyansyon, erè teknik, redetèminasyon, desizyon nouvo, apèl desizyon, lòd RAAC, desizyon tribinal oswa lòt sikonstans modere.

Nòt enpòtan:

 • Tanpri pèmèt plizyè jou ouvrab pou tout peman yo resevwa ak trete epi mete ajou sou dosye ou
 • Si peman anplis ou te refere bay yon ajans koleksyon, ou dwe fè aranjman avèk ajans lan ki gen dèt ou a pou fè peman
 • Peman ke depatman an resevwa apre dèt la fen refere yo pral voye yo bay ajans koleksyon an.
 • Make a Repayment


Benefis Peman Kontrol Revizyon

Benefit Payment Control Overview

Apliké pou
Bénéfis la

Si ou pèdi travay ou?

Si ou pap travay?

Kòmanse aplikasyon nan CONNECT


CONNECT Login - CREOLE

Kesyon yo poze souvan

Ki Jan Pou Contakté Nou

Voye email ba ou agent nan Assistans chomaj la

Aide pou Assistans chomaj la
1-833-352-7759

Liy Dirèk Chomaj Apèl Odyans
1-800-732-8212

Line pou reporté fraud
1-833-352-7759 

Fwod nan Asistans Reyanbochaj se yon krim 3yèm degre. Chak ofans ka pini pa apeprè 5 ane prizon e jiska $5,000 amann.

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to the Department of Economic Opportunity.
OK
 
Cancel