Enfòmasyon taks pou moun kap fè reklamasyon

Benefis yo se revni taksab. Ou ka chwazi pou yo kenbe 10% sou revni benefis yo pou chak semèn  pou kouvri taks ou dwe peye bay IRS. Sa kapab fè apre ou antre sou reklamasyon ou la anba " Gade ak Konsève Enfòmasyon Kont” epi chwazi "Metòd Peman ak taks Dediksyon Opsyon."

1099-G a se taks fòm ke depatman an bay nan mwa janvye pou kapab ranpli taks ou. 1099-G bay an detay kantite lajan benefis yo te peye ou pandan yon ane espesifik epi nenpòt kantite lajan ke yo te kenbe pou peye IRS. Fòm sa disponib an 31 janvye pou ane taks anvan an.

Fòm 49T se yon resi pou kantite lajan ou te peye bay Asistans Reyanbochaj pou Peman Anplis yo nan yon ane taks espesifik. Ou ka ale nan CONNECT epi klike sou " Fòm 1099-G ak Fòm 49T” pou wè ak enprime fòm yo. Yo disponib an 28 Fevriye pou ane taks anvan an.

Ou ka resevwa yon kopi taks fòm ou yo nan plizyè fason: 


Si ou bezwen…

Ki fòm...

Kilè…

Epi…

Yon kopi elektwonik

1099-G & 49T

Jodi a

Ale nan CONNECT epi klike sou "Fòm1099-G ak 49T" nan meni prensipal la. Sa a se metòd ki pi rapid pou resevwa taks fòm ou yo si ou te chwazi "Elektwonik" kòm fason pou resevwa korespondans. Yo disponib pandan tout ane a pou 5 ane ki te pase anvan yo.

Yon kopi pa lapòs

1099-G & 49T

3-5 Jou

Yo pral voye kopi yo nan fen mwa Janvye a nan adrès ki sou dosye a si ou te chwazi "Lapòs Etazini" kòm fason pou resevwa korespondans. Tanpri mete a jou adrès ou nan CONNECT. Si ofis lapòs la genyen nan dosye pou yo voye kourye nan adrès ou , Sèvis Lapòs Etazini ap voye fòm taks la ba ou.

Pou mande yon lòt kopi pa lapòs

1099-G

7-10 Jou

Voye yon imèl bay 1099G@deo.myflorida.com. Tanpri mete non ou, 4 dènye chif nan nimewo Sekirite Sosyal ou, ansyen adrès ki sou dosye ou, nouvo adrès ou, nimewo kontak valab, ak ane taks ou ap mande a.

Lòt asistans

1099-G & 49T

N/A

Kontakte depatman an nan 1-833-352-7759 pou asistans ak fòm taks ou oswa aksè sou kont CONNECT ou.

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to the Department of Economic Opportunity.
OK
 
Cancel