ASISTANS CHOMAJ POU DEZAS (DUA)DUA disponib pou biznis ak rezidan Florid ki te pèdi travay oswa travay avèk tèt yo te entèwonp akoz konsekans dirèk siklòn Ian. Moun ki afekte nan zòn ke yo deziyen ki katastwòfik dwe depoze aplikasyon DUA yo anvan 30 desanm 2022. Yo pral konsidere aplikasyon ki depoze apre dat limit la an reta, epi yo ka refize moun nan benefis DUA sof si li bay yon rezon valab.

Mizajou: Yo anile tanporèman tout egzijans pou rapòte rechèch travay, semèn datant, ak anrejistreman avèk Employ Florida pou tout reklamasyon pou Asistans Reyanplwa ki depoze apati 25 septanm 2022 jiska 14 janvye 2023 pou Floridyen ki afekte nan siklòn Ian kap viv nan komin ke FEMA te deklare ki afekte nan dezas la.

Komin sa yo elijib pou DUA:

Brevard
Charlotte
Collier DeSoto Flagler
Glades
Hardee Hendry
Highlands
Hillsborough Lake
Lee Manatee
Monroe Okeechobee
Orange
Osceola
Palm Beach
Pasco Pinellas Polk Putnam Sarasota Seminole
St. Johns Volusia


DUA disponib pou semèn chomaj apati 9/25/2022 jiska 4/1/2023, osi lontan ke moun nan kontinye pa travay akoz konsekans dirèk siklòn Ian. DUA disponib sèlman pou moun ki pap travay akoz konsekans dirèk siklòn Ian. Si yon reklaman ap aktyelman resevwa Asistans Reyanplwa eta a, li pap kalifye pou DUA

Reprezantan Sèvis Kliyan DUA yo disponib lendi jiska vandredi ant 7:30 a.m. jiska 6:30 p.m. lè ès.  Aktyèlman, CONNECT disponib lendi a vandredi soti 8:00 a.m. - 10:00 p.m. ak samdi soti 8:00 a.m. – 10:00 p.m., ak Dimanch soti 8:00 a.m. rive 2:00 p.m.

Place holder content.

Konsenan DUA:

Asistans Chomaj pou Dezas se yon pwogram benefis gouvènman federal finanse pou ede moun ki pap travay akòz yon dezas. Pwogram sa a mache konsa:

 • Gouvènè a dwe fè demann pou asistans
 • Prezidan peyi Etazini an apwouve demann pou asistans lan.
 • Yon akò siyen dwe anvigè anvan pou yo fe nenpòt aksyon.
 • Apre yo fin deklare yon dezas, ajans sekirite pou travay leta a dwe fè yon anons ofisyèl konsènan lajan ki disponib pou Asistans Chomaj pou Dezas.
 • Tout moun ki kalifye gen 30 jou apati dat anons la pou yo depoze yon reklamasyon pou Asistans Chomaj pou Dezas. Si dat separasyon an pi ta ke dat anons lan, lwa eta a ap aplikab.
 • Peryòd Dezas la se yon peryòd ki gen 27 semèn apatide premye semèn ki apre dat gwo dezas la te kòmanse, epi li fini nan 27yèm semèn apre dat yo te deklare gwo dezas la.
 • Tou depan de dat deklarasyon an, li posib pou moun yo resevwa plis pase 27 semèn benefis.
 • Yon moun dwe fin epwize tout benefis reyanplwa lap resevwa yo anvan l kalifye pou Asistans Chomaj pou Dezas. Yon reklaman ki pa kalifye pou resevwa benefis reyanplwa regilye ka gen dwa pou resevwa Asistans Chomaj pou Dezas.
 • Yap kalkile Benefis Asistans Chomaj pou Dezas la avèk yon peryòd de baz pou ane fiskal ki pi resan ki te fini anvan konsekans irèk dezas ki te fè moun nan pap travay la.
 • Pou tout semèn kote salè reklaman an depase kantite lajan benefis chak semèn yo kalkile a, moun nan pap resevwa okenn peman pou semèn nan.
 • Enfòmasyon pou Apèl/Konstestasyon:
  • Reklaman an ap gen 60 jou pou l depoze yon apèl/kontestasyon kont yon detèminasyon oswa yon redetèminasyon.
  • Tout kontestasyon nan Asistans Chomaj pou Dezas pral deside nan 30 jou apre dat yo te resevwa kontestasyon an.
  • Reklaman an ap gen 15 jou pou l prezante devan Administratè Rejyonal la kontestasyon kont desizyon abit la..
  • Administratè Rejyonal la ap gen 45 jou pou l travay sou dosye yo epi pou l rann yon desizyon.
  • Administratè Rejyonal la dwe rann desizyon an nan lespas 90 jou apre jou ajans leta a te resevwa desizyon orijinèl reklaman an..
 • Etranje yo ka resevwa benefis Asistans Chomaj pou Dezas si yo satisfè kritè "kapab ak disponib" daprè lwa eta a, Etranje yo dwe "kapab ak disponib" pou travay epi Sèvis Imigrasyon ak Natiralizasyon dwe otorize yo pou travay nan peyi Etazini.

Asistans Chomaj pou Dezas disponib pou moun ki:

 • Tap travay oswa tap travay avèk tèt yo oswa te pwograme pou kòmanse travay oswa te pwograme pou kòmanse travay avèk tèt yo;
 • Pa kapab travay oswa rann sèvis akòz domaj fizik yo resevwa akoz destriksyon andwa travay la ki se konsekans dirèk dezas;
 • Kapab pwouve ke travay oswa travay avèk tèt yo ke yo pa ka fè ankò a te sous prensipal revni yo; 
 • Pa kalifye pou benefis chomaj regilye nan nenpòt lòt eta;
 • Pa ka travay oswa travay avèk tèt yo akoz yon chòk yo te sibi ki se konsekans dirèk dezas la; oswa
 • Te devni soutyen prensipal oswa devni gwo sipòtè kay la paske moun ki te soutyen prensipal fanmi lan mouri nan gwo dezas la.

Kisa w bezwen pou aplike:

Ou dwe founi enfòmasyon sa yo pou w ka ranpli aplikasyon w lan:

 • Nimewo Sekirite Sosyal.
 • Nimewo anrejistreman etranje w la ak dat ekspirasyon li (si sa aplikab).
 • Non ak adrès dènye anplwayè w la.
 • Si w te travay nan yon lòt eta pandan de ane ki sot pase yo, bay non ak adrès patwon ki andeyò eta a.
 • Si w ap travay avèk tèt ou epi w gen prèv ke w tap travay avèk tèt ou pou de ane ki sot pase yo. (Pa egzanp, deklarasyon 1099, deklarasyon taks leta oswa federal, dosye kont labank, deklarasyon yon bank ki montre kont biznis lan, oswa yon kopi tit oswa papye kay yon pwopriyete biznis.)
 • Si w te pwograme pou w travay men ou pat kapab travay akòz dezas la, ou dwe bay non ak adrès patwon an ak dat ou te pwograme pou w travay.
Si w bezwen soumèt Prèv Salè pou yon reklamasyon DUA, tanpri telechaje dokiman yo atravè bwat resepsyon CONNECT, a oswa faks yo nan 1-800-222-7934 oswa poste l  nan
 
                     Florida Department of Economic Opportunity DUA Unit
                     P.O. Box 5350
                     Tallahassee, FL 32314


Pou resevwa benefis DUA, yo dwe soumèt tout dokiman ki nesesè yo nan 21 jou apati dat ou te depoze aplikasyon DUA a.

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to the Department of Economic Opportunity.
OK
 
Cancel