RA File an Appeal

Apèl

Yon anplwayè ki resevwa yon desizyon negatif gen dwa pou fè yon apèl kont detèminasyon sa. Tout demann pou yon odyans apèl dwe depoze nan 20 jou kalandriye apre dat yo te distribye detèminasyon an. Si 20yèm jou a tonbe nan yon Samdi, Dimanch oswa yon jou fèt legal apèl la ka depoze nan pwochen jou biznis la.

Kouman pou mwen ranpli yon Apèl?

Ou ka soumèt demann pou yon apèl pa lapòs, faks oswa sou entènèt  nan CONNECT. Tanpri ranpli yon Avi Fòm Apèl pou demann ou pa lapòs oswa sou faks. Tanpri itilize gid-la ki nan CONNECT pou ranpli sou entènèt..

Sa ki anba la yo konsidere dat ou te ranpli:

  • Lapos: Dat so Lapòs la
  • Faks: Dat yo te resevwa faks la
  • Sou Entènè: Dat li te soumèt nan Connect 

 

Biwo Apèl
P.O. PO Box 5250
Tallahassee, FL 32399-5250
Faks: 850-617-6504

Nòmalman, odyans apèl la pral fèt sou telefòn ak tout pati yo ki ta dwe patisipe sou yon apèl konferans.

Apre ou fè demann pou yon apèl sa yo kapab rive:

  • Yo  pral voye pa lapòs yon Avi pou Odyans la, kap gen ladan dat, tan ak kontak enfòmasyon pou odyans ki pwograme a. Mwen rate apel odyans mwen an, ki sa pou mwen fè? Ou dwe soumèt yon demann pou ka fè yon lòt apèl odyans ou gen pou bay yon bon rezon poukisa ou té manke odyans ou a. Ou ka voye demann fom Demann pou Kontinyasyon sa pa lapòs oswa faks, osi byen nan CONNECT menm jan ou té ranpli premye apèl la.
  • Yon fwa odyans apèl la fin fèt, rezilta desizyon an pral distribiye
  • Si youn nan pati yo pa dakò avèk desizyon apèl la, yon demann pou revizyon ka depoze avek Asistans Reyanbochaj Apèl Komisyon an.

Anplwayè yo tou kapab revize RA taks Responsablite yo, Pousantaj ak Ranbousman Lòd Final depi 2004 jiska jen 2015 klike isit la.

Pou plis enfòmasyon ak enstriksyon espesifik pou depoze yon apèl, tanpri li Gid ki nan CONNECT pou Anplwayè yo.

Creole-Login

notice-of-appeal-form_Creole     connect-employer-user_CreoleYon Twazyèm Pati Administratè (TPA) pèfòme aktivite benefis Asistans Reyanbochaj sou non yon anplwayè.

Pou plis enfòmasyon ak enstriksyon espesifik pou enskri kòm yon TPA, tanpri li Gid ki sou CONNECT pou Twazyèm Pati Administratè yo.

Apliké pou
Bénéfis la

Si ou pèdi travay ou?

Si ou pap travay?

Kòmanse aplikasyon nan CONNECT


CONNECT Login -  CREOLE

Kesyon yo poze souvan

Ki Jan Pou Contakté Nou

Voye email ba ou agent nan Assistans chomaj la

Aide pou Assistans chomaj la
1-833-352-7759

Liy Dirèk Chomaj Apèl Odyans
1-800-732-8212

Line pou reporté fraud
1-833-352-7759 

Fwod nan Asistans Reyanbochaj se yon krim 3yèm degre. Chak ofans ka pini pa apeprè 5 ane prizon e jiska $5,000 amann.

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to the Department of Economic Opportunity.
OK
 
Cancel