Nan paj sa a wap jwenn enfòmasyon sou misyon nou ak sou règleman sou pwogram nou yo, ansanm avèk sèten lwa byen presi ki aplike a pwogram nou yo.

Vizyon ak Misyon nou

  • Depatman Opòtinite Ekonomik Florida (Florida Department of Economic Opportunity) ankouraje opòtinite ekonomik pou tout moun ki abite Florida atravè mendèv ki bay bonn rannman, atravè kominote e atravè estrateji devlòpman ekonomik.

Responsabilite nou

  • Preparasyon plan pwogram kont diskriminasyon ak mizajou tout tan.
  • Fòmasyon ki gen rapò avèk pwogram yo ak asistans teknik.
  • Kontwòl konfòmite pwogram yo.
  • Envestigasyon sou plent poutèt diskriminasyon ak kowòdinasyon.

Anplwaye nou yo

  • Veronica Owens, Ofisye ki responsab egalite nan opòtinite 
  • Stephen Huddleston, Espesyalis nan domèn Dwa Sivil, Nivo III

Enfòmasyon pou pran kontak

 Anplwaye DEO yo, kliyan yo, ak patnè yo ka kontakte:

Imèl: civil.rights@deo.myflorida.com
(Telefòn): 850.921.3205 / (Faks): 850.921.3122
[TTY {pou moun ki soud oswa bèbè}:  itilize sèvis Relè Florida, 711]

107 E. Madison Street
Caldwell Bldg., MSC 150
Tallahassee, FL 32399-4129

Tout lòt moun ki ta renmen anrejistre yon plent poutèt diskriminasyon, dwe kontakte EEOC ak FCHR. Klike la a pou w ka gen plis enfòmasyon.

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to Florida Commerce.
OK
 
Cancel