Paj videyo enfòmasyon an te kreye pou reponn a kesyon kouran epi pou kouvri enfòmasyon sou pwosedi ki nan tout domèn pwogram Asistans Reyanplwa (RA) a.

Premye Etap: Aplike pou Benefis ak Rapòte Enfòmasyon sou Anplwa ou


Èske ou gen kesyon sou kòman pou depoze yon reklamasyon? Gade videyo nou an sou Aplike pou Benefis yo pou w ka  jwenn repons a kesyon w yo jodi a.

Videyo sa a pral eksplike:

 • Kiyès ki ka fè demann pou benefis RA
 • Kilè pou aplike pou benefis yo
 • Ki enfòmasyon ki nesesè pou aplike pou benefis yo
 
                       
4:20 [cc]


Lè w ap plen aplikasyon ou pou benefis yo, li enpòtan pou rapòte kòrèkteman tout istwa travay ou. Videyo nou an sou Rapòte enfòmasyon sou Anplwa ou ap founi w enfòmasyon ki itil.

 

Videyo sa a pral eksplike:
 • Peryòd anplwa ki sipoze kouvri
 • Enfòmasyon kòdone ki nesesè pou chak anplayè
 • Konsèy sou fason pou byen rapòte enfòmasyon w yo
 
                                   
4:03 [cc]

Dezyèm Etap: Aprè ou Fin depoze Reklamasyon w lan

Ou fin depoze aplikasyon w lan pou benefis, men ou pa fin sèten kisa pou w fè aprè sa. Gade videyo Aprè ou Fin Depoze Reklamansyon w lan, pou aprann kisa pou w fè annaprè.

 

Videyo sa a pral eksplike:

 • Kòman pou tcheke bwat resepsyon CONNECT ou a pou enfòmasyon enpòtan
 • Bay eksplikasyon sou avi Detèminasyon Monetè
 • Kòman pou anrejistre sou Employflorida.com
 • Kòman pou byen dokimante done sou rechèch travay ou yo


            4:12 [cc] 

Twazyèm Etap: Fè Demann pou Peman Benefis


Pandan ke ou nan pwogram RA a, ou pral oblije fè demann pou peman benefis yo atravè CONNECT chak de (2) semèn.

 

Videyo sa a pral eksplike:

 • Kilè ak ki kote pou fè demann pou peman benefis yo
 • Enstriksyon detaye sou kòman pou antre done rechèch travay yo
 • Kòman pou rapòte anplwa ak salè     
 

            4:23 [cc]

Katriyèm Etap: Pwosesis pou Desizyon

Pifò nan reklamasyon yo ap gen pou pase nan Pwosesis pou Desizyon. Gade videyo nou an epi wap aprann sak pase nan Pwosesis pou Desizyon an.


Videyo sa a pral eksplike:

 • Pou kisa yo ka revize reklamasyon w lan
 • Kòman pou konplete fòm ankèt fè reyèl yo
 • Konprann lèt detèminasyon an

 

 

                        4:55 [cc]

 

Pwosesis Dapèl

Yo detèmine ke ou pa kalifye pou benefis yo, men ou pa dakò.  Gade videyo nou an sou Pwosesis Dapèl yo pou aprann kisa pou w fè annaprè.

Videyo sa a pral eksplike:

 • Delè pou depoze apèl la alè
 • Kisa pou w fè aprè w fin depoze apèl la
 • Kòman pou w prepare pou odyans apèl la           


            4:52 [cc] 

Asistans Chomaj pou Dezas

Si ou gen kesyon sou kondisyon pou ranpli ak kolekte Asistans Chomaj pou Dezas (DUA), nou envite w pou gade videyo sa a.

 

Videyo sa a pral eksplike:

 • Kiyès ki elijib pou Asistans DUA
 • Kòman pou aplike pou benefis DUA
 • Kisa pou w fè aprè w fin depoze yon aplikasyon pou benefis DUA
 

           
4:43 [cc]


 

   

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to the Department of Economic Opportunity.
OK
 
Cancel