Jwenn anons enpòtan konsènan pwogram Konpansasyon pou Chomaj nan Eta Florid.

2016

Novanm 04, 2016

3 Novanm 2016, Manatee, Taylor ak Wakulla konte yo te ajoute nan FEMA Dezas Nimewo Recovery 4280 - (DUA) - Siklòn Hermine. Tanpri gade konte anplis ki montre anba a an wouj.

FEMA Nimewo Sekou pou Katastwòf - 4280-DR

Siklòn Hermine

Deklarasyon Dezas Dat: 09/28/16

Dènye dat pou aplike pou asistans: 10/31/2016 - Citrus, Dixie, Hernando, Hillsborough, Leon, Levy, Pasco, ak Pinellas Konte.

Dènye dat pou aplike pou asistans: 12/5/16 - Manatee, Taylor ak Wakulla konte yo.

Dat pou dezas: 08/31/2016 - 09/11/2016

 

Oktòb 28, 2016

Oktòb 28, 2016, Nassau ak Seminole konte te ajoute nan Dezas FEMA Nimewo Recovery 4283 - (DUA) - Siklòn Matye

Dènye dat pou aplike pou asistans: Novanm 28, 2016

Dat pou dezas: Oktòb 03, 2016 

  

Oktòb 27, 2016

24 oktòb 2016, Duval konte ajoute nan FEMA Dezas Nimewo Recovery 4283 - (DUA) - Siklòn Matye.

Dènye dat pou aplike pou asistans: Novanm 23, 2016

Dat pou dezas: Oktòb 03, 2016

20 Oktòb, 2016, Brevard ak larivyè Indian konte pou te ajoute nan FEMA Dezas Nimewo Recovery 4283 - (DUA) - Siklòn Matye. 

Dènye dat pou aplike pou asistans: Novanm 21, 2016

Dat pou dezas: Oktòb 03, 2016

Oktòb 08, 2016 Prezidan Obama te siyen Federal Asistans Dezas Deklarasyon an pou konte sa yo: Flagler, St Jan, Volusia, ak Putnam

FEMA Nimewo Sekou pou Katastwòf - 4283 -DR

Siklòn Matye

Deklarasyon Dezas Dat: Oktòb 08 2016

 Dènye dat pou aplike pou asistans: Novanm 18, 2016

Dat pou dezas: Oktòb 03, 2016

          

30  Septanm ,  2016

Nan dat 28 septanm 2016, Prezidan Obama te siyen Deklarasyon Asistans Federal pou Dezas pou konte sa yo: Citrus, Dixie, Hernando, Hillsborough, Leon, Levy, Pasco, ak Pinellas.

Nimewo Rekiperasyon Dezas pou FEMA – 4280-DR

Siklòn Hermine

Dat Deklarasyon Dezas:  09/28/16   
Dènye dat pou aplike pou asistans: 10/31/2016

Dat dezas:  08/31/2016 – 09/11/2016 

Pou depoze yon reklamasyon pou DUA, demandè yo gen opsyon pou aplike sou entènèt nan https://connect.myflorida.com/Claimant/Core/Login.ASPX, oubyen rele 1-800-681-8102 pou asistans lè yap depoze reklamsyon. Orè ouvèti se 8:00 a.m. rive 5:00 p.m. EST, Lendi a Vendredi.

 

28 Desanm 2015

Apati 1 Janvye 2016, se 12 semèn maksimòm ki pral disponib nouvo demandè benefis leta pou Asistans Reyanbochaj daprè seksyon 443.111(5), Lwa Florida.

Pou nouvo reklamasyon Asistans Reyanbochaj ki depoze apre oubyen nan dat 1 Janvye 2016, kantite maksimòm semèn benefis pral vin 12 semèn, daprè seksyon 443.111(5), Lwa Florida. Chanjman nan semèn benefis yo fèt sèlman pou nouvo reklamasyon ki depoze apre oubyen nan dat 1ye Janvye 2016, e montan maksimòm benefis pa semèn pral rete $275.31 Desanm 2014

Apati 1 Janvye 2014, se 14 semèn maksimòm ki pral disponib nouvo demandè benefis leta pou Asistans Reyanbochaj daprè seksyon 443.111(5), Lwa Florida.

Pou nouvo reklamasyon Asistans Reyanbochaj ki depoze apre oubyen nan dat 1 Janvye 2015, kantite maksimòm semèn benefis pral vin 14 semèn, daprè seksyon 443.111(5), Lwa Florida. Chanjman nan semèn benefis yo fèt sèlman pou nouvo reklamasyon ki depoze apre oubyen nan dat 1ye Janvye 2015, e montan maksimòm benefis pa semèn pral rete $275.


25 Jiyè 2014

Apati 1ye Jiyè 2014, konplete Tès Evalyasyon Konpetans Inisyal (ISR) se yon bagay volontè e li pa obligatwa ankò pou elijiblite Asistans Reyanbochaj. 

Pandan Sesyon Lejislatif 2014 la, pwovizyon lwa ki anrapò avèk ISR la te amande pou anile definisyon ISR ak obligasyon ki di ke yon moun dwe konplete ISR kòm yon kondisyon pou prezante yon reklamasyon.

Byen ke ISR la pa obligatwa ankò, demandè yo ka toujou konplete evalyasyon konpetans la sou yon baz volontè. Evalyasyon an ka sèvi pou idantifye konpetans, kapasite, ak aptitid karyè yon moun.

Pou reklamasyon ki nan semèn ki fini apre 1ye Jiyè 2014, demandè yo pa gen obligasyon pou konplete ISR la avan yo ranpli reklamasyon kontini yo.

Dapre s. 443.091(1)(c), F.S., tout moun k’ap fè demann peman benefis pou semèn chomaj ki fini avan oubyen nan dat 28 Jen 2014, gen obligasyon pou konplete Tès Evalyasyon Konpetans Inisyal la avan yo fè premye demann benefis yo, amwen ke lalwa egzante yo de kondisyon sila. Egzansyon an enkli, men li pa limite a, moun ki iletre, moun ki gen andikap fizik ou mantal, oubyen moun ke yo legalman entèdi pou itilize yon òdinate oubyen ki gen anpèchman nan langaj. Tèm ‘iletre’ a regwoupe moun ki pa konn kijan pou yo itilize yon òdinatè ansanm ak moun ki pa konn li oubyen ekri.

MOUN KI PA GEN OBLIGASYON POU KONPLETE TÈS EVALYASYON KONPETANS INISYAL:

  • Moun k’ap depoze nouvo reklamasyon pou benefis nan dat 29 Jen 2014 oubyen apre.
  •  Moun ki te depoze yon nouvo reklamasyon avan 29 Jen 20114 men ki pa te reklame oubyen ki pa pral reklame okenn semèn avan dat 5 Jiyè 2014.

Nou ankouraje moun pou yo volontèman konplete evalyasyon konpetans la. Lè moun konplete tès evalyasyon konpetans la, sant lokal CareerSource kapab pi byen evalye sèvis reyanplwa ak opòtinite fòmasyon ki disponib e ki ka menm amelyore opòtinite pou yon nouvo travay.  

Istorik

An 2011, Chanm Lejislatif Florida te dekrete yon pwovizyon nan s. 443.091(1), F.S., ki egzije demandè yo, amwenke yo egzante pa lalwa, pou konplete yon Tès Evalyasyon Konpetans Inisyal, kòm yon kondisyon pou fè yon reklamasyon kontinyèl pou benefis. ISR la pa te fèt nan entansyon pou kreye baryè pou moun k’ap chèche benefis asistans reyanbochaj. Li senpleman yon fason pou detèmine yon seri konpetans ke moun k’ap chèche travay la genyen epi idantifye domèn ki ka bezwen plis fòmasyon pou retounen travay.

Tès Evalyasyon Konpetans  (Initial skills review (ISR) founi pa Worldwide Interactive Network, Inc. (WIN) pou sètifikasyon Florida Ready to Work jan sa bay nan s. 445.06(1), F.S.  Tès Evalyasyon Konpetans  la disponib an Anglè, Espayòl ak Kreyòl. Gen egzansyon pou moun ki gen anpèchman nan langaj, oubyen andikap ki anpeche yo pou konplete tès la sou entènèt.


30 Me 2014

Mizajou sou Disaster Unemployment Assistance (Asistans Chomaj pou Dezas)   

Federal Disaster Unemployment Assistance (DUA) ki se Pwogram asistans chomaj pou dezas, te vin disponib pou yon konte anplis nan Florida ki enkli nan deklarasyon federal pou Asistans Individyèl – Jackson 

Pou depoze yon reklamasyon DUA, rele 800-681-8102. Orè operasyon se 8:00 a.m. pou 5:30 p.m. EST, lendi a vandredi.

http://www.floridajobs.org/news-center/news-feed/2014/05/13/update-two-additional-counties-approved-for-federal-disaster-unemployment-assistance

http://www.floridajobs.org/news-center/news-feed/2014/05/09/disaster-unemployment-assistance-available-to-escambia-and-santa-rosa-counties


19 Me 2014

Mizajou sou Disaster Unemployment Assistance (Asistans Chomaj pou Dezas)  

Federal Disaster Unemployment Assistance (DUA) ki se Pwogram asistans chomaj pou dezas, te vin disponib pou kat konte nan Florida ki enkli nan deklarasyon federal pou Asistans Individyèl – Escambia, Santa Rosa, Okaloosa, and Walton.

Pou depoze yon reklamasyon DUA, rele 800-681-8102. Orè operasyon se 8:00 a.m. pou 5:30 p.m. EST, lendi a vandredi.

http://www.floridajobs.org/news-center/news-feed/2014/05/13/update-two-additional-counties-approved-for-federal-disaster-unemployment-assistance

http://www.floridajobs.org/news-center/news-feed/2014/05/09/disaster-unemployment-assistance-available-to-escambia-and-santa-rosa-counties


16 janvye 2014

ENPÒTAN: Fòm taks 1099-G “Certain Government Payments,” pou ane sivil 2013 pral disponib apati  31 Janvye 2014. Tanpri n’ap fè ou konnen ke si fòm 1099-G ane 2013 la pa disponib kounyea, li pral distribye apati 31 Janvye 2014.

http://www.floridajobs.org/kreyol/sant-avantaj-konpansasyon-pou-reyanbochaj/fè-yon-demann/sijè-enpòtan


 

20 desanm 2013

Dire nan benefis pou tout nouvo reklamasyon ki depoze nan 2014 - pou tout nouvo reklamasyon ki depoze 1 janvye 2014 a rive jiska 31 desamn 2014, dire sa  pou benefis la ap 16 semèn, ki ap ajiste soti nan aktyèl maksimòm 19 semèn. Sa vin baze sou sezon ki ajiste nan mwayèn total chomaj la nan Florid pou twa mwa dènye kap fan nan 30 septamn nan ane a avan dat ki depoze nan reklmasyon jan yo mande-l nan seksyon 443.111(5) nan Lwa Florid la.

maksimòm semèn pou benefis la ap tojou rete minm jan $275.00

Depatman pwogram Market travay estatistik Opòtinite Ekonomik la detèmine ke chomaj la ap vin pipi ti nan Florid pandan sezon kap fini 30 septanm, 2013 te 7.0 pousan. Paske desizyon sa a fet, maksimòm kredi disponib pou reklamasyon vin etabli nan 2014 yo ap bese yo de $5,225 pou $4,400 ($275 se WBA pou semèn nan x 16).

Kakilasyon pou yon endividyèl monetè ya ap rete menm jan an. kantite lajan benefis chak semèn ki egal  a vennsizèm nan salè trimestriyèl elve yo, men pa kapab depase $275.00 ak kredi ki disponib se 25 pousan de total salè peryòd de baze-a men li pa ka depase $4,400.

 


 

13 desanm 2013

 

IMPORTANT : Lajan asirans chomaj ijans (EUC) ap fini.

ènye semèn pou resevwa benefis lajan asirans chomaj d’ijans lan se semènn k’ap fini le 28 desanm 2013.

Dapre lalwa Federal, lajan asirans chomaj dijans (EUC) pwogram lan te pwograme pou fini nasyonalment  le janvye 1, 2014. Nou p’ap k’ap resevwa Nouvo reklamasyon EUC aprè semèn ki te kòmanse le 22 desanm 2013. Denye Semèn yon moun kapab resevwa benefis EUC anba tout nivo se senmenn ki fini le 28 desanm 2013.

Pa gen okenn "phase-out" peryòd pou EUC, tout peman EUC pral rete nan semèn ki fini le 28 desanm 2013 menm si ou te gen lajan rete nan akont ou. 

Gouvenmen federal la finansye Pwogram EUC an 100 pousan. Disponib depi Jiyè 2008, EUC bay yon ekstansyon benefis tanporè pou moun ki te epise tout benefis asirans chomaj nan eta Florida. Si gouvènman federal la kontinye pwogram lan aprè semèn ki fini 28 desanm 2013, enfòmasyon ap poste pou nou sou sit entènèt nou an epi tout moun ki t’ap kalifye ap resevwa notifikasyon. Pou plis infomasyòn sil vous plè visite www.floridajobs.org, www.dol.gov oubyen rele Florida Reemployment Assistance Contact Center nan 1-800-204-2418.

 


 

6 desanm 2013

 

Pwogram Enfòmasyon ki enpòtan regade konpansasyon pou Chomaj ijans (EUC)

Konpansasyon  pou chomaj ijans nan florid (euc) pwogram la tier 3(III) ap fini

Dapre lalwa federal, Depatman Opòtinite Ekonomik ki otorize yo peye konpansasyon chomaj sou ka dijans (EUC) Nivo benefis III s lman eta florid rete deklanche sou peryòd EUC III. Pou fe yon disponiblite a nan tier III benefis nan yon eta, yo determine pa mwayèn Pousantaj nan Chomaj eta-a.

Depatman Etazini nan Travay (USDOL) te konseye nou ki baze sou done-a pa Biwo nan Travay Estatisik sou li nan 22 novanm 2013, nan  mwayèn twa mwa, sezon-an ajiste total chomaj pou florid tonbe anba a 7.0 pousan papòt la deklanche oblije rete “sou” EUC tier III.

Kom Pou rezilta nouvo dwa EUC tier III yo pa kapab etabli sòf si yon moun fin itilize tout EUC tier II a benefis la avan semen ki fini nan, 14 desanm 2013. Moun ki ap resevwa EUC tier II benefis pou nenpòt semen apre semèn ki fini nan 7, desanm 2013 pa pral kapab resevwa benefis tier III. Moun kap resevwa kounye-a EUC III ap gen dwa plis benefis EUC apre semen ki fini nan, 14 desanm 2013.

Tout peman benefis nan kad pwogram EUC an detèmine aktyèlman ki nan fen sou li a, 28 desamn 2013, kèlkeswa nenpòt benefis ki rete sou kont yon moun nan moman sa pou  plis ènfomasyon sou benefis sa yo tanpri ale nan www.floridajobs.org  oswa rele lin dirèk reemployment asistans kontakte Sant DEO a nan 1-800-204-2418


 

23 septamn 2013

PERYÒD KI NAN SEKÈTRASYON-AN NAN CHOMAJ IJANS KONPANSASYON TIER III DWA-A DÈNYÈMAN VIN PWOLONJE

 

Nan Semen kap vini yo, moun Nan Florid ap resevwa, oswa wap elijible pou resevwa, Chomaj Dijans konpansasyon-an (EUC) III benefis ap afekte obligatwa pa federal la ap fe yon rediksyon nan bidjè li rele kòm sekèstrasyon-an.

Pou rezilta sekèstrasyon-an, Depatman pou travay nan Etazini ap egzije pou yon rediksyon nan peman EUC ant 26, Mai 2013 ak 19 Oktòb 2013. Pou kapab kon lòd yo konfòme-a ak sa manda federal la, Florid ap oblije diminye benefis la pou nenpòt EUC III reklamsyon ki etabli pou nenpòt semèn anvan 19 Oktòb 2013 pou kat semèn.

Yon individyèl ki poko etabli dwa-l pou EUC III benefis men fok ou fe sa pou nenpòt semen avan 20 Oktòb 2013 yo pral voye yon lèt detèminasyon sou dwa ki reflete kantite lajan nan EUC III benefis ki ap peyab, sa ki ka egal a twa semèn oswa 15.79 pousan nan lajan regilye-yo eta reklamasyon-an, oswa kèlkeswa sa ki mwens.

Yon individyèl ki poko etabli dwa-l pou EUC III benefis men fok ou fe sa pou nenpòt semen avan oswa apre 20,Oktòb 2013 yo pral voye yon lèt detèminasyon nan bwat postal-ou  sou dwa ki reflete kantite lajan nan EUC III benefis ki ap peyab, sa ki ka egal a sèt semèn oswa  35 pousan nan lajan regilye-yo Eta bay nan reklamasyon-an, oswa kèlkeswa sa ki mwens.

Tanpri sonje byen ke pwogram EUC an, ki bay nan lwa federal-la yo pral fini avek semèn kap fini 28 Desanm 2013. Pa gen okenn EUC benefis kap peye pou nenpòt semèn apre 28 Desanm 2013, kèlkeswa nenpòt benefis ki rete sou lajan reklamsyon-w lan pap peye res yo.

Depi Desanm 2010, Eta Florid vin fe yon gwo Pwogrè ekonomik ki kapab lakòz nan nan mwens fanmi repose sou EUC III benefis pousantaj chomaj kontinye ap tonbe. . Alòske, Depatman Florid Opòtinite Ekonomik (DEO) reayalize ke manda gouvènman federal la manda pral afekte fanmi Florid you toujou gen difikilte pou yo retabli nan resesyon an. Sof si gen yon  adisyonèl oswa diferan direksyon ke gouvènman federal la vle pou fe, DEO ap oblije fè yon chanjman-an.


 

27 de junio 2013

 

Apèsi sou la lwa Pwogram Reemploymen  Asistans kap fe chanjman efetik la 17,mai 2013

Nouvo lejislasyon eta mete an vigè lwa ki gen pwovizyon ki gen rapò ak pwogram asistans reemployment nan. Bòdwo kay 7007 ( Chapit 2013-39, lalwa forid) ak afikas le 17 mai 2013 ak amanman lalwa  asistans reemployment pwogram ( capit 443,  lwa florid ) nan fason ki anba la.

Definisyon de movèz kondwit te vin bay aktyalizasyon ke movèz kondwit vin gen ladan yo, min ki pa gin limite:  

Si ou volontèman domaje pwopriyete anplwayè-a rezulta domaj ak plis ke $50.00.

Si ou vòlè pwopriyete anplwayè-a oswa  pwopriyete kliyan oswa invite anplwayè-a.

Konmèt Kriminèl atake oubyen fape yon lòt anplwaye oubyen yon kliyan oubyen invite anplwayè-a.

Konmèt abi oubyen neglijans nan yon pasyan, rezidan, moun ki andikape, moun ki granmoun aje yo, oswa timoun nan swen pwofesyonèl moun kap fè reklamasyon an.

Anplis de sa, yon moun ap diskalifye lè depatman la jwenn chomaj moun kap fè reklamasyon an se akòz yon ranvwaye w nan travay pou echèk san rezon valab yo kenbe yon lisans, enskripsyon, oswa sètifikasyon lwa ki aplikab egzije nesesè pou anplwaye a fè devwa yo travay ba yo a. "Kòz ki Bon" gen ladann, men se pa sa sèlman:

si patwon-an pa soumèt enfòmasyon yon mande pou lisans.

Enskipsyon, oswa setifikasyon.

Tèm ki kout domaj fizik ki anpeche moun kap fè reklamasyon an pa ka ranpli-l oswa pran tès yo mande-a.

Ki gin Enkapasite pou pran oswa ranpli obligatwa yo sa ki deyò kontwòl moun kap fè reklamasyon an.

Kondisyon pou kalifikasyon pou benefis yo mete ajou.

Moun kap fe reklamasyon yo dwe konplete sou enètnèt enskripsyon  depatman an travay sof si yo yo egzante.

Egzanpsyon pou fini nan enskripsyon an travay sou entènèt yo ki analfabetis, andikap fizik oswa mantal oswa legalman entèdi soti nan lè l sèvi avèk yon òdinatè. Analfabetis gen ladan moun ki pa konnen ki jan yo sèvi ak yon òdinatè kòm byen ke moun ki gen kapab li oswa ekri efektivman nan lang angle ak panyòl.

Prèv Yon moun kap fè reklamasyon an nan efò rechèch travay pa yo ka gen ladan menm patwon-an potentiels nan kote a menm nan twa semèn youn apre lòt sòf si patwon-an endike depi moman an kontak inisyal la ke patwon-an ki anbochaj la.

Kondisyon  rechèch travay pa aplike pou moun ki oblije patisipe nan sèvis retounen travay.

Lwa a kounye a mande pou depatman an enpoze yon penalite sou lajan anplis la, fwod la egal a 15 pousan nan kantite lajan an yo jwenn nan, yo ka dwe plis lajan.

 


 

10 me, 2013

 

Endemnizasyon Dijans Pou Chomaj

Sekestrasyon Federal Ap Redui Dwa Nivo Ill Yo

Komanse pou 26 me 2013, nan semèn k ap vini yo, abitan Eta Florid k ap resevwa, oswa ki elijib pou resevwa benefis Konpansasyon Dijans pou Chomaj (Emergency Unemployment Compensation - EUC) Nivo III ap afekte poutèt rediksyon bidjetè federal obligatwa yo konn rele tou sekestrasyon.

Akòz sekestrasyon an, Depatman Travay Etazini a egzije pou yo redui peman EUC ant 26 me ak 28 septanm 2013. Pou kapab konfòme li ak obligasyon federal sa a, Eta Florid la mande pou yo limite tout demandè dwa EUC Nivo III pandan 3 semèn oswa 15.79 pousan dwa konpansasyon regilye Eta a, sa ki pi ba nan 2 posibilite sa a.     

Moun ki te deja resevwa omwens twa (3) semèn oswa 15.79 pousan nan dwa konpansansyon regilye Eta a bay, sa ki pi piti nan 2 posibilite sa yo, nan Nivo III EUC nan dat 26 me 2013 oplita, p ap gen dwa resevwa benefis adisyonèl, eksepte si yo kalifye pou yon nouvo demann konpansasyon regilye oswa si yo elijib nan yon lòt Eta. 

Moun k ap revandike koulye an benefis Nivo III EUC pandan oswa apre semèn lan ki fini 1ye jen 2013, ap resevwa nan lapòs yon dokiman ki rekalkile rezilta montan EUC Nivo III inisyal lan. 

Moun ki poko etabli dwa yo genyen pou resevwa benefis EUC Nivo III yo men k ap fè l ant semèn la ki fini 1ye jen 2013 ak semèn lan ki fini 28 septanm 2013, ap resevwa nan lapòs yon desizyon ki konfime dwa yo e ki reflete montan benefis ki peyab jiska semèn lan ki fini 28 septanm 2013.

Depi desanm 2000, Eta Florid fè anpil jefò e gen chak fwa mwens fanmi ki bezwen touche benefis EUC Nivo III yo. Sepandan, Depatman Opòtinite ekonomik (DEO) Eta Florid lan konnen Mandan gouvènman federal la ap afekte negativman sèten fanmi nan Eta Florid k ap kontinye lite pou refè apre resesyon an. Nan labsans lòt inisyativ onivo federal, sepandan, DEP oblije fè chanjman sa a.

Klike la’a pou’w li avi yo voye bay moun kap fe reklamasyon

Pou plis enfòmasyon klik isit la li a la FAQ a sou la Sekestrasyon


 

15 fevriye, 2013

Fini ranpli kondisyon anrejistreman nan REKLAMASYON TRAVAY ANVAN premye semèn yo nan ALOKASYON CHOMAJ BENEFIS ASISTANS

Kòm nan Vandredi, 15 fevriye 2013, tout moun ap reklame asistans retounen travay oblije konplete travay la plen afiche anvan reklame semèn yo nan premye benefis yo. Si ou bezwen èd espesyal, ou dwe ranpli dosye a travay ki obligatwa nan Marketplace Florid la Employ (EFM) ki sitiye nan www.employflorida.com   anvan sètifye semèn premye yo.

Ou ka ranpli dosye a travay plen oblije ranpli reklamasyon inisyal ou a oswa lè sètifye pou benefis yo. Ranpli boutèy la travay kapab itil lè yo bay travay, fòmasyon ak lòt sèvis yo bay sant karyè konplè.

Ranpli travay a plen afiche anvan reklame semèn premye yo, yo ka lakòz yon reta oswa refi benefis yo.

 


 

3 mwa janvye, 2013

Enfòmasyon Enpòtan konsènan pwogram Konpansasyon Chomaj Annijans (EUC), ak Dire benefis yo pou chanjman lwa efektif 1e Janvye 2013

Nan dat 2 Janvye 2013, lejislasyon federal te siyen lwa ki pwolonje pou yon ane dat elijiblite pou Konpansasyon Chomaj Annijans (EUC).

Konpansasyon Chomaj Annijans (EUC)- Lwa Ameriken 2012 sou Alejman fiskal Kontribyab  pwolonje peman benefis EUC jiska semèn ki fini 28 Desanm 2013

Nivo 1: Travayè o chomaj ki aktyèlman ap resevwa benefis sou reklamasyon regilye leta genyen jiska semèn ki fini 14 Desanm 2013 pou epwize benefis eta yo epi etabli elijiblite pou EUC Nivo 1, ki founi 54 pousan. benefis adisyonèl sou reklamasyon eta yo

Moun pral otomatikman enskri nan pwogram EUC jiskaske benefis regilye leta yo fin epwize.

Nivo II oswa III: Travayè o chomaj ki aktyèlman ap resevwa benefis sou EUC Nivo I oswa II, kapab kalifye kounyea pou pwochen nivo benefis si nivo yo ye kounyea epwize nan semèn ki fini 21 Desanm 2013. EUC Nivo II founi 54 pousan sou reklamasyon eta yon moun genyen epi Nivo III founi 35 pousan benefis adisyonèl sou reklamasyon eta-a.

Sila yo ki pral epwize EUC Nivo I oswa II nan semèn ki fini 21 Desanm 2013, pral otomatikman enskri nan pwochen nivo benefis epi yo ka kontinye sètifye pou benefis adisyonèl pandan sik rapò regilye reklamasyon yo.   

Depatman Opòtinite Ekonomik ankouraje moun pou tcheke reklamasyon yo sou entènèt pou detèminen si yo genyen semèn disponib pou reklame.

Dire benefis pou tout nouvo reklamasyon ki depoze nan 2013– Pou tout reklamasyon ki depoze nan dat 1e Janvye 2013 oswa apre, dire benefis yo pral ajiste kantite maksimòm aktyèl la de 23 a 19 semèn. Sa baze sou ajisteman pa sezon to chomaj mwayen Florid pou twa mwa yo ki fini 30 Septanm  ane anvan-an jan sa mande pa seksyon 443.111(5), Lwa Florid.  .

Kantite maksimòm benefis pa semèn ap toujou rete $275.

 


 

26 novanm 2012

Enpotan: Konpansasyon Annijans Ap Fini


Denye semen pou resevwa benefis Konpansasyon Annijans se semen ki fini 29 desanm 2012.

Dapre Lalwa Federal, efektif semen ki fini 29 desanm 2012, benefis Konpansasyon Annijans lan (EUC) ap fini nan tout peyi ya. Moun kap resevwa benefis leta regilye genyen jiska semen ki fini 15 desanm 2012 pou fini benefis sa’a pou kapab etabli benefis nan EUC Nivo I (1). Denye semen yon moun kapab resevwa benefis EUC nan ninpot ki nivo se semen ki fini 29 desanm 2012.

Pa gen okenn peryod “dele” pou EUC epi tout peman EUC sispann nan semen ki fini 29 desanm 2012 kelkeswa benefis ki rete nan reklamasyon yo.

Pwogram EUC ya 100 pousan finanse pa gouvenman federal. Disponib depi jiye 2008, EUC bay yon ekstansyon benefis tanpore pou moun ke te fini avek benefis leta regilye. Si gouvenman federal la pwolonje pwogram apre 29 desanm 2012, enfomasyon pral poste sou entenet epi tout moun ki gen potansyel pou kalifye ap notifye. Pou plis enfomasyon, souple vizite www.floridajobs.org, www.dol.gov oswa rele Asistans Reyanbochaj nan Florid nan 800.204.2418.

 


 

4 oktòb, 2012

Trezò dèkalaj nan Pwogarm nan (TOP)

Depatmen Eta Florid pou Opòtinite Ekonomik (deo)ap aplike pou Trezò dekalaj Pwogram nan (TOP) yap refè eksepsyonèl reyanbochaj asistans kalifye pou retounen travay (anciennement lit e ye tankou konpansasyon pou chomaj) dèt yo ki kalifye pou rekiperasyon nan TOP.

Youn nan zouti ki pi gwo e pi efikas nan kolekte dèt delenkan pou ajans federal ak eta a, TOP se yon pwogram santralize konpanse otorize pa lwa federal ak lwa administer pa Sèvis nan Jesyon Finansye (fms), yon biwo nan US Departman Trezò.

Si’w gen yon elijib reyanbochaj asistans bèt avèk deo, ya voyel bay Depatman TOP.

DEO pral sètifye nan Depatman Etazini nan Trezò a si dèt-yo valab, delenkan ak gen valè legal,  menm jan tou, asire ke tout kondisyon pou pwosè komsadwa yo te satisfè

DEO ap fè w konnen sou entansyon li nan sètifye dèt ki elijib yo

60-jou anvan Pre-Sètifikasyon notis ki eksplike ke dèt yo ap refere bay a TOP.

Si ou gen prèv ki montre dat dèt la pa pase déjà, epi li pa legalman enfòsab, osaw se pa rezilta nan sale a ki pa repòte ou ka soumèt yon objeksyon alekri ba DEO.

TOP konpare enfòmasyon ki idantifye sou ranbousman taks federal dèt yo soumèt pa deo.

Sak matchye-a, TOP ap entèsepte’l, oubyen pren tout “konpansasyon” oswa yon pati nan kalifye ranbousman yon benefisyè a taks federal

“"Dekalaj” se kenbe nan lajan peyab a US Departman Trezò a yon moun pou satisfè yon dèt li dwe gouvènman federal la oswa nan yon eta an patikilye.

FMS ap notifye benefisyè a ak deo sou konpanse la.

Pou kesyon konsènan konpanse a nan yon ranbousman taks federal oswa TOP tanpri kontakte Sant Apèl TOP nan 800.304.3107 oswa TDD:866.297.0517.

Trezò dekalaj Pwogram nan (TOP) Kesyon yo mande souvan


 

18 jiye 2012

Men Enfomasyon Kouran de Siklonn Debby e ki efe li genyen sou Asistans Reyanbochaj

Dezas Federal Asistans Reyanbochaj (DUA) te disponib nan senk conte adisyonel nan Florid enkli nan denye deklarasyon federal pou Asistans Endividyel – Citrus, Gilchrest, Lafayette, Polk and Sarasota. 

Ranpli yon reklamsyon pou Dezas Asistans Reanbochaj (DUA).


 

11 jiye 2012

Men Enfomasyon Kouran de Siklonn Debby e ki efe li genyen sou Asistans Reyanbochaj

Dezas Federal Asistans Reyanbochaj (DUA) te disponib nan twa conte adisyonel nan Florid enkli nan denye deklarasyon federal pou Asistans Endividyel – Duval, Nassau epi Union. 

Ranpli yon reklamsyon pou Dezas Asistans Reanbochaj (DUA).


 

6 jiye 2012

Siklonn Debby Dezas Asistans Reyanbochaj

Ranpli yon reklamsyon pou Dezas Asistans Reanbochaj (DUA).

 


18 jen 2012

Enfomasyon Enpotan sou Pwogram konpansasyon Annijans (EUC)


Nan Florid Pwogram Konpansasyon Annijans (EUC) Nivo IV (4) la fini.

Dapre lalwa federal, Depatman pou Opotinite Ekonomik la otorize pou peye benefis Konpansasyon Annijans (EUC) Nivo IV (4) selman depi ke Florid rete sou yon tan ki move Nivo IV (4). Disponibilite de EUC Nivo IV (4) la benefis pou yon eta detemine pa yon chomaj anviron de mwayen to reyanbochaj la. 

Depi semen ki fini 16 jen 2012, to chomaj nan Florid la diminye pa rapo a nivo ke yo bezwen pou pwolonje disponibilite de EUC Nivo IV (4). Kom rezilta bes sa a, nouvo dwa pou EUC Nivo IV (4) pa kapab etabli amwen ke yon moun fini avek tout benefis EUC Nivo III (3) nan semen ki fini 7 jiye 2012. Moun ki resevwa  benefis nan EUC Nivo III (3) pou ninpot ki semen apre semen ki fini 7 jiye 2012 pap kapab resevwa benefis Nivo IV (4). Pou plis enfomasyon sou benefis say o, tanpri vizite www.floridajobs.org oswa rele telefonn DEO konpansasyon pou anbochaj la nan (800) 204-2418.

 


 

12 jen 2012

Pwogram Konpansasyon pou Anbochaj la Chanje No

n

House Bill 7027te pase pandan Sesyon Lejislativ 2012 la epi Gouvene Rick Scott te siyen nan dat 28 mas 2012, pou chanje non Pwogram Konpansasyon pou Anbochaj la kom Pwogram Asistans Reyanbochaj. Chanjman non pwogram nan ranfose enpotans aktivite pou cheche travay epi sevis ki pou ede cheche ki ofri pa Florida’s workforce partners a moun ki pap travay kap resevwa benefis. Florid se premye eta nan nasyon an ki chanje de Konpansasyon pou Anbochaj a Asistans Reanbochaj.

 

AKSYON IMEDYAT POU KONMANSE 1 JIYE 2012:  

Pwogram Konpansasyon pou Anbochaj nan Florid la ap rele Pwogram Asistans Reyanbochaj.

Komisyon Apel Anbochaj la ap rele Komisyon Apel Asistans Reyanbochaj. 

NOT EMPOTAN:

Chanje non pwogram lan pa chanje akse a benefis oubyen benefis ke leta Florid la bay oubyen gouvenman federal la.

Moun kap fe reklamasyon yo ap toujou gen akse a benefis yo, menm si yo pa okouran de chanjman non an.

Moun yo ap kontinye fe reklamasyon yo sou entenet, nan www.floridajobs.org, ki disponib 24 e de tan pa jou, set (7) jou pa semen.

Lejislasyon an pa kreye yon nivo benefis adisyonel.

Chanjman non pwogram nan ranfose enpotans aktivite pou cheche travay epi sevis ki pou ede cheche travay ki ofri pa Florida’s workforce partners a moun ki pap travay kap resevwa benefis.

Florid gen des milye de ouveti pou travay nan eta’a nan Employ Florida Marketplace kote moun yo kapab cheche travay, creye yon pwofil epi jwenn anpil resous pou cheche travay. An plis, moun kap fe reklamasyon kapab resevwa asistans individyel nan yonn nan 24 Regional Workforce Boards oswa apepre 100 One-Stop Career Center ki nan tout Florid la. Plis enfomasyon disponib nan www.employflorida.com .


 

14 me 2012

Enfomasyon Enpotan sou Sistem Asirans Chomaj ak Asirans Chomaj fwod


“Dis (10) Premye Bagay Ou Dwe Konnen” Feye- Dis bagay ou dwe konnen sou  sistem Asirans Chomaj le wap ranpli yon reklamasyon.

“Kisa Fwod Asirans Chomaj ye?” Feye.

 


 

27 avril 2012

Enfomasyon Enpotan sou Pwogram Benefis Pwolonje (EB)

Pwogram Benefis Pwolonje nan Florid fini.

Pou resevwa benefis nan Pwogram EB a ou dwe etabli yon reklamasyon EB pa pi ta ke 6 me 2012. Sepandan, denye semen ki kapab peye nan EB se 12 me 2012 kelkeswa benefis ke rete nan reklamasyon an.

Pou moun yo pou kontinye resevwa Benefis Pwolonje (EB), Florid dwe deklanche nan peryod EB ya. Peryod EB ya kontwole pa to mwayen chomaj la nan Florid. Depi semen ki fini 21 avril 2012, to chomaj nan Florid la diminye pa rapo a nivo ki bezwen pou pemet peman nan EB.

EB ap rete disponib pou twa (3) semen apre 21 avril 2012. Florid app eye EB jiska semen ki fini 12 me 2012. Nouvo reklamasyon EB ap kontinye pran jiska semen ki komanse 6 me 2012. Nouvo reklamasyon EB pa ka aksepte apre semen ki fini 12 me 2012.

 


 

9 mas 2012

Enfomasyon Enpotan sou pwogram Konpansasyon Annijans (EUC), pwogram Benefis Pwolonje (EB)


22 fevrye 2012, the Middle Class Tax Relief and Job Creation act of 2012, Lwa Piblik 112-96, te siyen nan lwa, ki bay yon ekstansyon de dat elijibilite pou pwogram Konpansasyon Annijans (EUC).

Konpasasyon Annijans (EUC) - Nouvo lwa federal la pwolonje limit pou etabli elijibilite nan pwogram EUC, pou semen ki te komanse 16 desanm 2012. Pa genyen oken peryod de elimisasyon nan lwa sa’a. Denye demen ki peyab nan pwogram EUC a se semen ki fini 29 desanm 2012 kelkeswa benefis ke rete nan reklamasyon an. Kat (4) nivo benefis federal EUC aktyelman ap rete disponib pou benefisye ki kalifye:

Nivo I (1): Anba nouvo lwa, moun ki pap travay e ki aktyelman ap resevwa benefis de reklamasyon leta regilye genyen jiska semen ki fini 15 desanm 2012 pou fini benefis leta yo e etabli elijibilite pou EUC Nivo I (1), ki bay jiska 20 semen benefis adisyonel.

Nivo II (2), III (3) ak IV (4): Moun ki pap travay e ki ap resevwa benefis nan EUC Nivo I (1), II (2) ak III (3), kounye a kapab aktyelman kalifye pou pwochen nivo benefis si nivo aktyel la fini nan semen ki fini 22 desanm 2012. Nivo II (2)  EUC bay jiska 14 semen benefis epi Nivo III (3) bay jiska 13 semen benefis adisyonel. Nivo IV (4) bay jiska 6 (sis) semen benefis adisyonel.

Moun ki pral fini EUC Nivo I (1), II (2) ak III (3) ant kounye a ak semen ki fini 22 desanm 2012 ap otomatikman enskri nan pwochen nivo benefis yo.

Moun ki te resevwa yon avi de peman final pou regilye, EUC Nivo I (1), II (2) oswa III (3) pral otomatikman enskri nan pwochen nivo EUC epi kapab komanse setifye pou benefis adisyonel pandan sik de reklamasyon regilye yo.

Tanpri note toutfwa, ke denye semen ki peyab nan pwogram EUC se semen ki fini 29 desanm 2012 kelkeswa benefis ki rete nan reklamasyon an.

 

Kliyan yo ap ankoraje pou tcheke reklamasyon yo sou entenet pou detemine si yo genyen semen disponib pou reklame.

Benefis Pwoloje (EB)  - Efektif 22 fevriye 2012 lalwa federal la pwolonje elijibilite peryod pou EB a. Florid pral kontinye peye benefis EB; sepandan gen posibilite ke leta pral deklanche peryod EB ant avril e jen 2012.

Fe Enpotan:

Pa genyen nouvo nivo de benefis ki te kreye.

Depatman an ap avize kliyan yo ki gen posibilite pou elijib de tou de (2) pwogram yo pa lapos avek enstriksyon sou kijan pou resevwa benefis.

 


 

9 janvye 2012

Yon Lod Egzekitif ki pemet moun ki pap travay nan Florid pou kontinye gen akse a tout fon federal pou Benefis Pwolonje (EB) te bay.

Benefis Pwolonje (EB) – Peryod EB nan Florid te dwe fini 7 janvye 2012. Pwiske Florid dwe nan peryod EB pou Floridien ki elijib yo kapab resevwa peman, yon Lod Egzekitif otorize Floridien ki kalifye yo pou resevwa benefis sa’a te bay. Lod Egzekitif la pemet moun ki pap travay nan Florid kontinye gen akse a tout fon federal pou pwogram Benefis Pwolonje (EB) a.

Denye dat pou etabli yon reklamasyon EB se semen ki komanse 4 mas 2012. Tout dwa a benefis regilye ak benefis EUC dwe fini nan anviwon semen ki fini 3 mas 2012 pou etabli dwa a EB.

Pou resevwa EB moun yo dwe ranpli yon aplikasyon sou sit Entenet depatman an. Moun ki te déjà apwouve pou EB e peman yo te manke ap resevwa pou tout semen ou te reklame yo komanse 7 janvye 2012.

EB peyab a tout moun ki fini tout dwa a benefis leta regilye nan reklamasyon aktyel yo epi te itilize tout Konpansasyon Annijans disponib anba lwa federal.

Denye semen ke benefis EB kapab peye se semen ki fini 10 mas 2012 (Menm si ou genyen yon balans ki rete). Pou kalifye pou resevwa EB yon reklamasyon EB dwe etabli pa pita ke 4 mas 2012. Sepandan, yon moun ki etabli yon reklamasyon EB ki efektif 4 mas 2012 pwal kapab resevwa selman yon semen de EB kelkeswa dwa ke yo genyen a EB.

Fe Enpotan:

Pa genyen nouvo nivo ki te kreye

Depatman an ap avize kliyan yo ki gen posibilite pou elijib de tou de (2) pwogram yo pa lapos avek enstriksyon sou kijan pou resevwa benefis.


 

4 janvye 2012


Enfomasyon Enpotan sou pwogram Konpansasyon Annijans (EUC), pwogram Benefis Pwolonje (EB), ak Pwolongasyon lwa sou Benefis la chanje depi 1 janvye 2012

Pou komanse 23 desanm 2011, lejislasyon federal te siyen yon lwa ki pemet yon ekstansyon de (2) mwa de dat elijibilite pou Konpansasyon Annijans (EUC).

Konpansasyon Annijans

(EUC) – Nouvo lwa federal la pwolonje limit pou etabli elijibilite nan pwogram EUC a, pou semen ki komanse 26 fevriye 2012, ak pwolonje dat eliminasyon pou pwogram nan pou semen ki fini 18 out 2012. Kat (4) nivo de federal benefis EUC rete disponib a benefisye elijib yo:

Nivo I (1): Anba nouvo lwa sa’a, moun

ki pap travay aktyelman kap resevwa benefis nan reklamasyon regilye leta genyen jiska semen ki fini 25 fevriye 2012 pou fini benefis leta yo epi etabli elijibilite pou EUC Nivo I (1), ki bay jiska 20 semen adisyonel de benefis.

Nivo II (2), III (3), e IV (4): moun ki pap travay aktyelman kap resevwa benefis nan EUC Nivo I (1), II (2) e III (3), kapab kounye a kalifye pou pwochen nivo benefis si nivo aktyel la fini anviron nan semen ki fini 3 mas 2012. EUC Nivo II (2) bay jiska 14 semen benefis e Nivo III (3) bay jiska 13 semen benefis adisyonel. Nivo IV (4) bay jiska 6 (sis) semen benefis adisyonel.

Moun ki pral fini EUC Nivo I (1), II (2) e III (3) ant kounye a e semen ki fini 3 mas 2012 ap otomatikman enskri nan pwochen nivo benefis.

Moun ki te resevwa yon avi de peman final pou regilye, EUC Nivo I (1), II (2) oubyen III (3) ap otomatikman enskri nan pwochen nivo EUC e dwe kapab komanse setifye pou benefis adisyonel pandan yap kontinye fe reklamasyon.

Kliyan yo ap ankouraje pou tcheke reklamasyon yo sou entenet pou detemine si yo genyen semen disponib pou reklame.

Benefis Pwolonje (EB) – Pou kalifiye pou resevwa benefis EB anba aktyel lwa leta a ou dwe etabli yon reklamasyon EB pa pita ke 1 janvye 2012. Denye semen ke benefis EB kapab peye se 7 janvye 2012.

Fe Enpotan:

Pa genyen nouvo nivo benefis ki te kreye.

Depatman an ap avize moun ki gen posibilite pou elijib de tou de (2) pwogram yo pa lapos avek enstriksyon kijan pou resevwa benefis.

Dirasyon Benefis – Pou tout reklamasyon ki fet komanse 1 janvye 2012 oswa apwe, dire de benefis yo ajiste de maksimom aktyel 26 semen pou yon dire de 12 a 23 semen, baze sou nivo mwayen to chomaj nan Florid la pou twa (3) mwa ki fini 30 septanm de ane anvan an.

Montan maksimom benefis pou chak semen ap rete $275.

Depatman Opotinite Ekonomik la Travay nan Mache Pwogram Statistik te detemine ke mwayen chomaj nan Florid pandan sezon an mete fen 30 septanm 2011 te 10.7 pousan akoz de deteminasyon sa a, yon nivo maksimom kredi disponib pou reklamasyon te etabli nan 2012 diminye de $7,150 a $6,325 (Maksimom WBA X 23  semen).


 

27 Jen 2011

Chanjman nan Lwa sou Konpansasyon pou Chomaj

Lejislasyon ki siyen jodi a pral amelyore responsablite ak efikasite sistèm konpansasyon pou chomaj nan eta Florid. Nouvo lwa a ap pèmèt plizyè chanjman, k ap anvigè nan kèk mwa k ap vini yo:

Anvigè depi pwojè-lwa a vin lwa

Fot Pwofesyonèl - Dapre nouvo lwa a, fot pwofesyonèl defini kòm nenpòt aksyon ki montre mepri enterè yon patwon avèk konsyans, epi lè yo jwenn patwon fè espre pou meprize oswa vyole règ konduit rezonab, epi sa ka gen ladan aktivite ki pa t fèt nan espas travay la oswa pandan orè travay la.

Men kèk egzanp fot pwofesyonèl ki ka lakòz yon refi pou avantaj yo:

Twòp absans oswa reta;

Vyolasyon volontè ak toutespre yon règ oswa yon règleman ki ta menase lisans oswa sètifikasyon patwon an nan eta Florid.

Vyolasyon yon règ patwon nan sèten sikonstans.


 

Apati de premye Jiyè 2011

Peman Avantaj - Moun ki fè demann yo epi k ap resevwa avantaj yo sou chèk an papye apati 1ye jiyè 2011 ka kontinye fè sa jouk nan fen demann yo. Moun ki fè demann yo epi ki te aplike pou demann yo apre 1ye jiyè 2011 fèt pou chwazi peman yo nan Kat Debi Konpansasyon pou Chomaj nan Eta Florida oswa nan depo dirèk nan kont labank yo.


Apati de premye Out 2011

 

Aplikasyon ak Sètifikasyon Semèn nan Entènèt - Ou dwe fè premye demann lan ak demann k ap kontinye yo nan entènèt. Chanjman sa a ap amelyore efikasite gouvènman an, epitou l ap pèmèt yo fè yon ekonomi $4.7 milyon ki prevwa chak ane nan depans administratif yo. Liy dirèk konpansasyon pou chomaj AWI ap toujou disponib pou reponn kesyon yo sou pwosesis aplikasyon an.

Rechèch Travay - Moun ki fè demann yo gen obligasyon chak semèn pou yo kontakte senk (5) patwon posib, epi pou yo bay enfòmasyon sa yo nan entènèt, pandan sètifikasyon yo de (2) fwa pa semèn yo pou avantaj yo. Yon fason ki rapid ak efikas pou kontakte patwon yo se itilize Employ Florida Marketplace nan.

Si yon moun ki fè demann lan pa kapab fè omwen senk (5) kontak avèk patwon yo nan yon semèn, rankont avèk yon anplwaye nan yon "One-Stop Career" zòn moun nan pou sèvis re-anbochaj ka satisfè kondisyon sa a pou semèn nan.

Revizyon Kalifikasyon - Pou kapab resevwa avantaj yo, moun ki fè demann yo dwe fè yon premye revizyon kalifikasyon nan Entènèt. One-Stop Career Centers zòn moun nan ap itilize rezilta revizyon an pou ede moun ki fè demann lan avèk rechèch djòb.

Peman Prestasyon - Si peman prestasyon pa semèn yon moun ki fè demann lan egal a oswa pi gran pase kantite lajan avantaj moun ki fè demann lan, moun ki fè demann lan pa gen dwa pou jwenn avantaj yo pou semèn nan. Peman prestasyon pa afekte kantite lajan total avantaj yo kapab peye sou demann lan.


 

Apati de premye Janvye 2012

Dire Avantaj yo

Pou tout demann ki fèt nan dat 1ye janvye 2012 oswa apre dat sa a, dire avantaj yo ap ajiste ant dènye maksimòm 26 semèn yo ak yon dire 12 a 23 semèn, selon to mwayen chomaj nan eta Florid pou twazyèm trimès sivil ane anvan an.

Pa egzanp, kantite maksimòm semèn pou ane 2012 la ap baze sou to mwayen chomaj la nan eta Florid pou mwa jiyè, out, ak septanm 2011.

Lè to mwayen chomaj la se 5 pousan oswa mwens, dire maksimòm avantaj yo ap 12 semèn.

Pou chak demi pousan nan to mwayen chomaj la, y ap ajoute yon semèn anplis nan kantite total semèn yo apati 1ye janvye ane sivil ki vini apre a.

Si to mwayen chomaj la ta rive nan 10.5 pousan oswa pi plis, yo ta dwe peye yon maksimòm 23 semèn sou yon demann ki fèt pandan ane sivil ki vini apre a.

Yo prevwa chanjman sa a pral pèmèt yon ekonomi ki estime a $103 milyon pa ane fèt nan Fon Twòs Konpansasyon pou Chomaj.

 


 

21 Avril 2011

Chanjman nan Metòd Peman yo

Tanpri sonje yo p ap mete avantaj konpansasyon pou chomaj sou kat debi ki peye davans pou moun ki fè demann yo epi ki chwazi depo dirèk kòm metòd peman yo.

Si yo mete peman ou yo sou yon kat debi ki peye davans nan moman an, enfòmasyon ou genyen sou depo dirèk ou ap efase. W ap jwenn envitasyon pou antre nimewo idantifikasyon labank yon kont labank kalifye, epi w ap resevwa peman yo sou fòm resepise w ap resevwa pa lapòs jouk lè ou bay yon nimewo idantifikasyon labank ki kalifye.

Ou ka chwazi tou pou chanje metòd peman an ou pou resevwa peman nan yon Kat Debi Konpansasyon pou Chomaj ki pwoteje.


24 Mas 2011

Rekòmandasyon Konpansasyon pou Chomaj pou Chèche Travay

Antan yon moun ki fè demann Konpansasyon pou Chomaj, lalwa eta Florid egzije ou pou toujou ap chèche travay lè ou fè demann avantaj yo.

Ajans lan rekòmande pou ou kontakte omwen senk (5) patwon posib chak semèn.

Ou gen obligasyon tou pou konsève yon dosye kontak rechèch travay ou. Dosye a ta dwe gen ladan non, adrès ak nimewo telefòn patwon posib la, dat ou te pran kontak la ak metòd kontak la.

Ajans lan ka kontakte ou pou fè yon revizyon rechèch travay la nenpòt kilè, kidonk tanpri toujou prepare ou pou bay enfòmasyon sou efò ou fè pou chèche travay la pou kat (4) dènye semèn yo, epitou pou reponn kesyon sou disponiblite ou pou retounen al travay.

Si ajans lan chwazi ou pou fè yon revizyon rechèch travay ou epi li pa anmezi pou verifye efò ou fè yo pou chèche travay la, li ka sispann peman avantaj ou yo.


10 Fevriye 2011

Kat Debi Konpansasyon pou Chomaj Eta Florid Disponib

Kounye a, Agency for Workforce Innovation ofri yon chwa kat debi pou jwenn aksè nan avantaj konpansasyon pou chomaj ou anplis chwa depo dirèk la oswa chèk nan papye.

Pou moun ki chwazi kat debi yo, y ap mete peman pa semèn yo nan kat Visa a, epi moun yo kapab itilize kat la pou achte oswa pou retire lajan nan yon ATM.

Kliyan yo ap anmezi pou itilize nouvo kat debi a gratis nan anpil ak yon pakèt ATM ak detayan toupatou nan eta a:

Pami avantaj yo, genyen:

Moun ki gen kat yo kapab revize tranzaksyon yo ak balans yo nan entènèt 24 èdtan pa jou ak 7 jou pa semèn, oswa yo kapab rele 888-898-3584 pou yo jwenn èd; yo bay senk (5) apèl gratis pa mwa.

Apliké pou
Bénéfis la

Si ou pèdi travay ou?

Si ou pap travay?

Kòmanse aplikasyon nan CONNECT


CONNECT Login -  CREOLE

Kesyon yo poze souvan

Ki Jan Pou Contakté Nou

Voye email ba ou agent nan Assistans chomaj la

Aide pou Assistans chomaj la
1-800-204-2418

Liy Dirèk Chomaj Apèl Odyans
1-800-732-8212

Line pou reporté fraud
1-800-342-9909

Fwod nan Asistans Reyanbochaj se yon krim 3yèm degre. Chak ofans ka pini pa apeprè 5 ane prizon e jiska $5,000 amann.

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to the Department of Economic Opportunity.
OK
 
Cancel