Ranbousman

Si yo te ge tan refere sichaj la bay yon ajans koleksyon, donk peman yo pa ka fèt dirèkteman bay Depatman an. Ou fèt pou kontakte ajans koleksyon an pou ka fè aranjman pou ranbouse lajan an. Kèlkeswa peman Depatman an resevwa apre yo fin refere dèt la bay ajans koleksyon an, Depatman an pral transmèt peman an bay ajans koleksyon an.

Sichaj ki pa te refere bay yon ajans koleksyon kapab ranbouse bay depatman an swa pa chèk oswa/manda postal oswa pa kat kredi:

 • Peman pa chèk/manda postal:
  • Konplete epi enprime  koupon peman
  • Fè chèk /manda postal peyab bay  "Unemployment Compensation Trust Fund"
  • Ranpli koupon peman an epi pòste chèk  oswa manda postal la bay:
   Benefit Payment Control
   P.O. Drawer 5050
   Tallahassee, FL 32314-5050
 • Peman pa kat kredi:
  • Peman yo ka fèt avèk kat kredi Visa, MasterCard, oswa Discover.
  • Pou peye yon sichaj pa kat kredi klike la

Nòte Byen: Peman ki fèt pa kat debi oswa kredi ka pran ant senk a sèt jou anvan li afiche sou kont sichaj ou genyen an.

MESAJ ENPÒTAN: Ou pral oblije bay yon adrès imèl pou konplete Etap 1 nan pwosesis peman sa.


RESOUS

Li pa nesesè pou itilize zanmi oswa manm fanmi pou sèvis entèprèt. DEO bay asistans a moun ki pa pale anglè kòm lang prensipal yo e moun ki gen kapasite limite pou li, pale, ekri oswa konprann anglè. Nou bay asistans tou a moun ki gen lòt rezon ki fè yo pa kapab depoze yon reklamasyon. Pou pale ak yon ajan ki pale Kreyòl oubyen Panyòl oubyen pou itilize sèvis tradiksyon an, rele Sant kontak la nan: 800-204-2418.

Moun ki bezwen asistans pou depoze yon reklamasyon sou entènèt poutèt rezon legal, pa pa gen konesans òdinatè, baryè lang oubyen andikap kapab rele: 800.681.8102.

Translation Services   Services de traduction   Servicios de traducción   Servizi di traduzione   Übersetzungsdienst   Транслатион Сервицес   Prevoditeljske usluge   Sèvis tradiksyon   翻譯服務   翻译服务   翻訳サービス   Dịch vụ dịch thuật   خدمات الترجمة   خدمات ترجمه   Службы перевода

Apliké pou
Bénéfis la

Si ou pèdi travay ou?

Si ou pap travay?

Kòmanse aplikasyon nan CONNECT


CONNECT Login - CREOLE

Kesyon yo poze souvan

Ki Jan Pou Contakté Nou

Voye email ba ou agent nan Assistans chomaj la

Aide pou Assistans chomaj la
1-800-204-2418

Liy Dirèk Chomaj Apèl Odyans
1-800-732-8212

Line pou reporté fraud
1-800-342-9909

Fwod nan Asistans Reyanbochaj se yon krim 3yèm degre. Chak ofans ka pini pa apeprè 5 ane prizon e jiska $5,000 amann.

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to the Department of Economic Opportunity.
OK
 
Cancel