REKLAMASYON INISYAL

Reklamasyon inisyal yo depoze sou entènèt atravè CONNECT. Demandè yo pral gen pou anrejistre pou yon kont nouvo demandè epi kreye yon Nimewo idantifikasyon pèsonèl (PIN). Depi yon kont fin kreye, demandè a ka kòmanse pwosesis pou reklamasyon inisyal.

Demandè yo pral kapab gade ak konsève enfòmasyon kont, gade rezime child support (pansyon alimantè), gade rezime monetè ak pwoblèm, gade enfòmasyon sou peman, chwazi yon metòd peman, gade kesyon moun toujou poze epi anrejistre pou travay avèk Employ Florida Marketplace.

Demandè ka egzante pou depoze yon reklamasyon sou entènèt ak/oswa de egzijans pou Anrejistreman nan Travay. Tanpri gade Avi pou Egzanpsyon pou plis enfòmasyon.

Pou plis enfòmasyon ak enstriksyon espesifik sou kijan pou depoze yon reklamasyon inisyal, tanpri liManyèl Enfòmasyon sou Dwa Benefis  ansanm ak Gid Itilizatè Demandè sou CONNECT.

Pou ouvri sesyon CONNECTRESOUS

Li pa nesesè pou itilize zanmi oswa manm fanmi pou sèvis entèprèt. DEO bay asistans a moun ki pa pale anglè kòm lang prensipal yo e moun ki gen kapasite limite pou li, pale, ekri oswa konprann anglè. Nou bay asistans tou a moun ki gen lòt rezon ki fè yo pa kapab depoze yon reklamasyon. Pou pale ak yon ajan ki pale Kreyòl oubyen Panyòl oubyen pou itilize sèvis tradiksyon an, rele Sant kontak la nan: 800-204-2418.

Moun ki bezwen asistans pou depoze yon reklamasyon sou entènèt poutèt rezon legal, pa pa gen konesans òdinatè, baryè lang oubyen andikap kapab rele: 800.681.8102.

Translation Services   Services de traduction   Servicios de traducción   Servizi di traduzione   Übersetzungsdienst   Транслатион Сервицес   Prevoditeljske usluge   Sèvis tradiksyon   翻譯服務   翻译服务   翻訳サービス   Dịch vụ dịch thuật   خدمات الترجمة   خدمات ترجمه   Службы перевода

Apliké pou
Bénéfis la

Si ou pèdi travay ou?

Si ou pap travay?

Kòmanse aplikasyon nan CONNECT


CONNECT Login -  CREOLE

Kesyon yo poze souvan

Ki Jan Pou Contakté Nou

Voye email ba ou agent nan Assistans chomaj la

Aide pou Assistans chomaj la
1-800-204-2418

Liy Dirèk Chomaj Apèl Odyans
1-800-732-8212

Line pou reporté fraud
1-800-342-9909

Fwod nan Asistans Reyanbochaj se yon krim 3yèm degre. Chak ofans ka pini pa apeprè 5 ane prizon e jiska $5,000 amann.

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to the Department of Economic Opportunity.
OK
 
Cancel