APÈL

Apèl yo depoze sou entènèt atravè CONNECT. Si yon detèminasyon te fèt pou refize benefis, ou ka mande pou yon abit (jij) apèl fè yon odyans administratif . Si detèminasyon an apwouve peman benefis, nan ka sa yon ansyen anplwayè ka an mezi pou mande yon apèl sou detèminasyon sa. Tout demann apèl dwe depoze nan espas 20 jou kalandriye apre dat distribisyon detèminasyon an. Si 20yèm jou a se yon samdi, dimanch oubyen jou konje legal, apèl la dwe depoze nan pwochen jou ouvrab la.

Pou mande yon odyans apèl alekri, pa lapòs oubyen pa faks, voye demann lan nan adrès ki anba la. Asire w ke ou mete nimewo Sekirite Sosyal ou oubyen ID Demandè ou epi siyen demann la.

Office of Appeals
MSC 347, Caldwell Building
107 East Madison Street
Tallahassee, FL 32399-4143
Fax: 850.921.3524

Si se pa lapòs, dat tenm postal (U.S. Postal Service) la pral konsidere kòm dat apèl la te depoze. Si se pa faks, dat yo te mete so resevwa (received) sou fax la pral dat apèl la depoze, menm si li diferan de dat ki   sou paj tranmisyon an.

Lè demann lan trete, pral gen yon Notice of Hearing (Avi Apèl) ki pral pòste bay pati ki enplike yo. Avi sa pral endike kilè odyans la pral fèt e si wi ou non y’ap atann ke pati sa yo patisipe an pèsòn oubyen pa telefòn. Lè odyans la fin konplete, desizyon rezilta a pral distribye alekri. Si demandè a pa dakò avèk desizyon apèl la, li ka mande ke Reemployment Assistance Appeals Commission fè yon revizyon.

Pou plis enfòmasyon ak enstriksyon espesifik sou kijan pou depoze yon apèl, tanpri li Manyèl Enfòmasyon sou Dwa Benefis, Gid Itilizatè Demandè sou CONNECTFeyè Odyans pou Apèl pa Adjwen Espesyal ak Feyè Odyans pou Apèl Benefis.

Pou ouvri sesyon CONNECT

Yon Reprezantan Twazyèm Pati (TPR) se yon antite ki reyalize aktivite pwogram asistans reyanbochaj onon yon demandè pandan pwosesis apèl. Yon TPR dwe anrejistre avèk DEO e yon fwa li anrejistre, TPR sa dwe jwenn otorizasyon nan men demandè a pou li ka gen aksè a fonksyon espesifik ke yo pral responsab nan CONNECT. Demandè yo ka fè sa nan PajDakèy demandè sou CONNECT.  

Pou plis enfòmasyon ak enstriksyon espesifik sou kijan pou anrejistre kòm TPR, tanpri li Gid CONNECT pou Itilizatè Reprezantan Twazyèm Pati (TPR).

Pou ouvri sesyon CONNECTRESOUS

Li pa nesesè pou itilize zanmi oswa manm fanmi pou sèvis entèprèt. DEO bay asistans a moun ki pa pale anglè kòm lang prensipal yo e moun ki gen kapasite limite pou li, pale, ekri oswa konprann anglè. Nou bay asistans tou a moun ki gen lòt rezon ki fè yo pa kapab depoze yon reklamasyon. Pou pale ak yon ajan ki pale Kreyòl oubyen Panyòl oubyen pou itilize sèvis tradiksyon an, rele Sant kontak la nan: 800-204-2418.

Moun ki bezwen asistans pou depoze yon reklamasyon sou entènèt poutèt rezon legal, pa pa gen konesans òdinatè, baryè lang oubyen andikap kapab rele: 800.681.8102.

Translation Services   Services de traduction   Servicios de traducción   Servizi di traduzione   Übersetzungsdienst   Транслатион Сервицес   Prevoditeljske usluge   Sèvis tradiksyon   翻譯服務   翻译服务   翻訳サービス   Dịch vụ dịch thuật   خدمات الترجمة   خدمات ترجمه   Службы перевода

Apliké pou
Bénéfis la

Si ou pèdi travay ou?

Si ou pap travay?

Kòmanse aplikasyon nan CONNECT


CONNECT Login -  CREOLE

Kesyon yo poze souvan

Ki Jan Pou Contakté Nou

Voye email ba ou agent nan Assistans chomaj la

Aide pou Assistans chomaj la
1-800-204-2418

Liy Dirèk Chomaj Apèl Odyans
1-800-732-8212

Line pou reporté fraud
1-800-342-9909

Fwod nan Asistans Reyanbochaj se yon krim 3yèm degre. Chak ofans ka pini pa apeprè 5 ane prizon e jiska $5,000 amann.

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to the Department of Economic Opportunity.
OK
 
Cancel