Jeneral

 • Ki sa Asistans Reyanbochaj la yé?
  Asirans Chomaj té chanjé nan non li a Asistans Reyanbochaj pou reflete objektif pou édé Floridyen jwenn travay pandan peryòd chomaj yo avèk asistans monetè lè ou kalifye avèk fòmasyon nan sant CareerSource Florida a.
 • Ki sa CONNECT yé?
  CONNECT sé yon sistèm pou fè reklamasyon nan Florid pou Reyanbochaj Asistans Chomaj. CONNECT ofri aksè pou fè yon dosye, jere, ak revize detay reklamasyon ou a 24/7.
 • Ki orè operasyon ou?
  Connect reklamasyon sistèm la disponib 24 èdtan, 7 jou chak semèn.

  Sant Reyanbochaj la ouvri 8:00 jiska 5:00pm EST, Lendi jiska Vandredi.
 • Kouman pou mwen fè yon reklamasyon? Ki kote pou mwen fè yon reklamasyon?
  Ou kapab fè yon reklamasyon sou entènèt nan sistèm Reyanbochaj Florid CONNECT la. Si ou ap chèche Benefis Asistans Reyanbochaj, tanpri klike la pou kapab jwenn aksè nan sistèm CONNECT la pou kapab fe reklamasyon ou la.

  Si ou pa kapab fè reklamasyon sou entènèt pou rezon legal, si ou pa konnen itilize yon òdinatè, si ou pa palé lang anglè a, oswa si ou andikape ou kapab rele 1-800-681-8102. Ou kapab fè reklamasyon a nan telefòn 8:00 am jiska 5:00 pm EST, Lendi jiska Vandredi.
 • Ki lè reklamasyon benefis mwen kòmanse?
  Reklamasyon ou kòmanse Dimanch nan semèn ou fin ranpli aplikasyon a. Dapre lalwa leta, premye semèn ou kalifye pou peman nan yon reklamasyon se yon semèn yo pa pral peye ou. Semèn sa yo konsidere li kòm ou "semèn anba."
 • Ki kote pou mwen ale fè yon reklamasyon?
  Ou gen pou ranpli reklamasyon yo sou entènèt atravè sistèm CONNECT nou an. Si ou bezwen asistans oswa ou gen kesyon sou reklamasyon ou la, ou ka kontakte nou pa imèl oswa pa telefòn nan 1-800-204-2418. Si ou gen yon reklamasyon, tanpri itilize adrès imèl ou té bay nan CONNECT la.

  Si ou bezwen asistans pou chèche travay oswa yon òdinatè pou fè reklamasyon ou, ou ka itilize biwo CareerSource Florida lokal ou a. Anpil kote ofri sèvis adisyonèl tankou òdinatè pou ou itilize,  faks machin, sèvis kopye, ak anpil lòt bagay.
 • Ki moun ki peye pou Asistans Reyanbochaj mwen an?
  Anplwayè Florid peye pou asistans chomaj nan yon taks jere pa Depatman Eta Florid pou enpo sou revni Ameriken. Sa se youn nan depans biznis anplwayè yo. Travayè pa peye taks Reyanbochaj.
 • Eske mwen ka resevwa benefis si mwen travay tan pasyèl?
  Si anplwayè ou diminye lè travay ou kont volonte ou, ou ka elijib pou benefis tan pasyèl. Si ou ap touche anba $275 nan salè pou chak semèn anvan taks, ou ka fè yon reklamasyon pou detèmine si ou kalifye pou resevwa yon pati nan peman.
 • Pafwa sistèm la di pou mwen tounen rele pita. Poukisa?
  Paske nou ap resevwa anpil apèl nan peryòd sa. Si ou pa kapab jwenn depatman a pa telefòn, tanpri soumèt yon imèl pou enfòmasyon sou reklamasyon ou la. Si ou gen yon reklamasyon, tanpri itilize adrès imèl ou té bay nan CONNECT la.

Pin Ak Kesyon Teknik

 • Kouman mwen ka reyajiste nimewo PIN mwen pou mwen reprann aksè nan pwofil mwen?
  Lè ou fin antre nimewo Sosyal Sekirite ou nan paj CONNECT login la, seleksyone opsyon "Bliye PIN" pou kapab reyajiste PIN ou apre ou fin verifye enfòmasyon ou. Si ou pa kapab reyajiste PIN ou, tanpri kontakte nou nan 1-800-297-0586.

  Ou ka soumèt dokiman ki pwouve idantite ou bay depatman an. Tanpri voye yon kopi siyen kat sosyal sekirite ou ak yon kopi lisans chofè oswa eta ID ki valab. Tanpri pèmèt twa jou biznis pou no ka revize dokiman yo, aprè sa rele depatman nan nimewo 1-800-297-0586 pou verifikasyon.

  Faks: 321-332-6608
  Imèl: IdentityRequest@deo.myflorida.com
 • Èske gen okenn restriksyon pou PIN mwen an?
  Wi, tanpri, asire PIN ou satisfè kritè sa yo:
 • PIN ou dwe kat chif.
 • PIN ou dwe fèt ak chif sèlman. Ou pa dwe sèvi ak lèt oswa senbòl.
 • PIN ou a pa kapab nimewo 1111, 9999, 0000, oswa 1234.
 • PIN pa kapab kat dènye nimewo sekirite sosyal ou.
 • Èske gen okenn restriksyon pou kesyon sekirite yo?
  Repons la se wi, tanpri asire ou ke kesyon sekirite ou satisfè kritè sa yo:
 • Ou ta dwe itilize lèt ak chif pou repons ou yo. Pa itilize karaktè espesyal.
 • Repons ou yo dwe gen ant 5 ak 35 karaktè nan longè.
 • Mwen jwenn pwoblèm teknikal. Kisa pou mwen fè?
  Gen de bagay ki pi komen nan pwoblèm teknik ak CONNECT la:
  • CONNECT pa konpatib avèk aparèy mobil. CONNECT té fèt pou òdinatè Desktop.
  • CONNECT la pi konpatib ak Internet Explorer 11.

Si ou kontinye resevwa pwoblèm teknikal apre ou fè ajisteman sa yo, tanpri kontakte depatman an nan 1-800-204-2418.

 • Lè mwen fini antre Nimewo Sosyal Sekirite, Lisans Chofè a, ak / oswa ID Eta, sistèm nan di enfòmasyon an pa valab. Kisa pou mwen fè?

  Tanpri verifye ke ou soumèt yo egzakteman jan enfòmasyon yo parèt sou dokiman yo. Si sistèm la kontinye di ke enfòmasyon yo pa valab, apre yon twazyèm tantativ, sistèm nan ap aksepte enfòmasyon ou ap bay yo. Si sa rive, ou a pral bezwen voye kopi Kat Sosyal Sekirite ki siyen ak Lisans Chofè oswa yon Kat Idantifikasyon Eta ki valab.
 • Eske mwen kapab itilize aparèy mobil pou fè reklamasyon ou jere benefis mwen?
  Nan moman sa, reklamasyon system CONNECT la pa sipòte aparèy mobil yo.

 • Mwen gen pwoblèm pou louvri atik nan bwat resepsyon a. Kouman mwen kapab jwenn aksè ak dokiman sa yo?
  Tanpri verifyé tout sa ki kapab édé ou pou louvri korespondans ou nan òdinatè a:
  • Verifyé si Adobe Acrobat Reader nan òdinatè a enstale ak si li travay
  • Verifyé si ou ap itilize yon òdinatè, pa yon aparèy mobil ki kapab yon telefòn selilè oswa yon tablet
  • Verifyé ké ou ap itilize yon navigatè konpatib.
  • Verifyé ké ou rétiré tout pop up blockers ke ou gen nan òdinatè a ki ka sispann fenèt yo louvri
 • Kouman mwen ka fè chanjman sou kalite korespondans mwen an?
  Apré ou antre nan CONNECT:
 1. Ale nan "Gade ak Konsève Enfòmasyon Kont" nan meni prensipal la.
 2. Ale nan "Enfòmasyon sou Kontak" opsyon an.
 3. Chwazi "Modifye" bouton an.
 4. Chwazi nouvo "Preferans Korespondans" ou
 5. Tcheke si enfòmasyon kontak ou korèk.
 6. Chwazi "soumèt" bouton an.
 • Mwen té abityé resevwa avi yo nan bwat resepsyon mwen. Poukisa mwen pa kapab wè anyen nan bwat resepsyon mwen ankò?
  Apre ou fin revize yon atik, enfòmasyon a kache pou li fè plas pou notifikasyon nouvo. Ou kapab itilize ak fonksyon rechèch yo nan bwat resepsyon pou kapab revize korespondans ou yo. Si ou vlé tout korespondans ou yo parèt, chwazi bouton "Chèche" ki pa gen okenn enfòmasyon rechèch ranpli.
 • Lè mwen soumèt kesyonè mwen yo, poukisa lè system la dekonekte sesyon an CONNECT pa kenbe repons mwen yo?
  Tanpri konnen byen ke CONNECT ap pral fèmen sesyon an si ou pa fè okenn aktivite sou òdinatè a apre you peryòd de tan. Si ou pase twòp tan san ou pa chanje paj nan CONNECT la, sistèm la pral fèmen sesyon pou rezon sekirite. Tanpri asire ke si ou gen anpil enfòmasyon pou bay nan kesyonè chwazi "Kenbe" nan pati anba a nan paj la souvan pou evite ke ou pa pèdi enfòmasyon yo.
 • Èske nou té resevwa dokiman mwen té voye nan CONNECT la?
  Lè ou tache yon dokiman anplis nan yon kesyonè, fòm la ap montre dokiman ki tache yo avèk siksè anvan ou soumèt yo. Tanpri verifye dokiman yo ou ta vlé soumèt yo ki nan lis la ANVAN ou voye yon kesyonè. Lè ou soumèt dokiman ou, ou pral resevwa yon erè si yo pa resevwa yo avèk siksè.

Avan Ou Aplike

 • Ki sa mwen gen bezwen pou mwen fè yon réklamasyon pou benefis?
  Anvan ou ranpli, asire ke ou gen dokiman sa yo disponib:
  • nimewo Sosyal Sekirite ou 
  • Lisans chofè oswa nimewo Eta ID ou
  • Kote ou té travay pandan 18 mwa ki sot pase yo:
   • Non, adrès, ak Nimewo Telefòn yo
   • Salè  (anvan yo té pran taks) pandan dat yo ki nan lis la
   • Rezon pou separasyon travay la
   • Nimewo ID federal pou travay la (sa a se yo té jwenn sou nenpòt W2 oswa 1099 fòm taks ou té resevwa)
   • Si ou pa gen Nimewo ID federal pou travay la, ou ka itilize detay anplwayè ki  nan yon paystub ki sot pase 

                 Anplis de sa, si ou se youn nan sa yo, asire ke ou gen enfòmasyon sa yo disponib: 

 • Si ou pa yon sitwayen ameriken: Nimewo enskripsyon etranjè oswa lòt otorizasyon travay
 • Militè Anplwayè: DD-214 manm 2, 3, 4, 5, 6, 7 oswa 8 kapab itilize
 • Anplwayè Federal: SF 8 oswa SF 50
 • manm nan Inyon an: Inyon Non, Nimewo Hall, ak nimewo telefòn
 • Mwen pa gen tout enfòmasyon mwen yo, eske mwen kapab toujou fè reklamasyon mwen an?
  Si ou manke enfòmasyon sa pral kreye reta adisyonèl nan detèmine kalifikasyon ou yo.  Sepandan, si enfòmasyon ki manke inevitab, reklamasyon ou la ka toujou fèt.
 • Mwen té deja fè yon reklamasyon nan ane ki sot pase a; Eske mwen bezwen ranpli yon lòt reklamasyon?
  Si reklamasyon anvan ou a gen yon balans ki rete sou li ki pa ekspire, ou bezwen "Relouvri" reklamasyon ou la apre ou antre sou kont CONNECT ou a. Aplikasyon sa trè kout. Ou pa bezwen mete istwa travay ou té gen apre dènye aplikasyon orijinal ou té ranpli a. Lè ou fini konplete li, yo pral revize tout enfòmasyon travay ou sot pase a yo pral ba ou dat pou komanse reklame semèn ou.
 • Mwen gen pwoblèm antre enfòmasyon otorizasyon sitwayènte /travay mwen.
  Tanpri antre nimewo dokiman otorize ke ou kapab bay la. Si ou kontinye gen difikilte sistèm la pral aksepte enfòmasyon ou apre plizyè tantativ. Sepandan, yo pral bezwen de ou yon kopi dokiman apre aplikasyon ou a fin ranpli.

 • Eske mwen bezwen mete yon anplwayè mwen té travay sèlman pou yon ti tan?
 • Wi, ou bezwen bay istwa tout travay ou pandan 18 mwa ki sot pase a. Kèlkeswa kantite tan ou té travay, se tout travay ou yo itilize pou detèmine benefis ou.

 • Ki sa pou mwen fè si mwen pa ka antre youn nan anplwayè mwen yo nan aplikasyon an?
 • Tanpri tcheke érè sa yo ki komen. Asire ou ke:
  • Si gen okenn erè nan kòmansman ak nan fen dat yo
  • Dat ou fen travay la se apre oswa pandan peryòd baz la ki endike nan CONNECT la
  • Travay la pa deja sou reklamasyon an. Ou ka sèvi ak "Anvan" bouton an pou kapab retounen tcheke.

             Revize avèk prekosyon erè mesaj la ou resevwa paske li ap eseye ede ou korije erè a. Si ou
             toujou gen menm pwoblèm la, tanpri kontakte depatman a nan 1-800-204-2418 pou asistans.

 • Kisa pou mwen fè yon fwa mwen fini aplikasyon mwen an?
  Ou oblije ranpli kèk eleman adisyonèl apre ou fin ranpli aplikasyon an. Chak atik yo anba gen plis enfòmasyon si ou chwazi tit la:
  • Demann Pou Benefis
   Ou pwograme pou ou retounen nan sistèm CONNECT la chak de semèn pou mande pou benefis ou yo. Le ou ranpli fòm pwosesis sa a ou remèt demann ou pou peman pandan semèn ou nan chomaj yo, menm lè reklamasyon ou an annatant pou revizyon. Li enpòtan pou ou mande benefis ou pandan 7 jou ki vini apre dat ke system nan mete pou ou fè reklamasyon ou a.
  • Workforce Enskripsyon
   Ou dwe enskri ak Employ Florida Marketplace. Lè ou ap kreye (oswa mete ajou) pwofil EFM ou a, ou dwe bay yon adrès imel ki valab, Voye ou byen kreye yon rezime epi ranpli istwa a kontèkst sou pwofil ou. Tanpri tcheke enstriksyon yo etap pa etap pou plis enfòmasyon. SI OU PA FINI PLEN ENSKRIPSYON A, OU PA PRAL RESEVWA PEMAN.
  • Kontak pou Rechèch Travay
   Ou oblije bay 5 kontak rechèch travay pou chak semèn benefis ou mande ki soti nan depatman a. Rapòte kontak sa yo pandan demann chak 2 semèn pou benefis yo.
  • Nenpòt kesyonè enkonplè
   Pandan pwosesis inisyal reklamasyon ou a, gen anpil kòmantè ki parèt konsènan kalifikasyon ou pou benefis yo. Yo pral voye korespondans pa lapòs oswa yon rapèl imel pou tcheke bwat resepsyon CONNECT ou a li baze sou metòd ou te chwazi pou kontakte ou. Tanpri ranpli tout demann pou enfòmasyon pi vit ke posib. Ou kapab ranpli nenpòt korespondans resevwa atravè lapòs sou entènèt. Ou ka faks fòm sa yo nan 1-877-934-1504.
  • Siveye pou avi detèminasyon monetè ou
   Avi sa a ap ofri detay sou kantite lajan benefis ou ka resevwa pou chak semèn yo (kantite lajan benefis chak semèn), total balans ki nan reklamasyon ou (maksimòm kantite lajan benefis), osi byen ke istwa salè ki etabli reklamasyon ou la.
  • Randevou ak office Karyè Sous lokal ou
   Apre ou fin resevwa plizyè semèn pou benefis yo, yo pral pwograme yon randevou obligatwa ak office CareerSource lokal ou a. Li pral bay yon sèvis a sèl ou menm pou ede ou kreye yon plan pou retounen nan travay. Yo pral voye yon avi pou randevou pa lapòs pou ou, tanpri asire adrès ou nan CONNECT ak Employ Florida Marketplace pwofil ou yo korèk. Si ou pa ale nan randevou sa, li pral lakòz yo fe yon revizyon sou kalifikasyon ou e sa ka lakòz yon dele oswa yo refize benefis ou yo.

Demann Pou Peman Benefis 

 • Ki kote pou mwen fe demann pou semèn benefis mwen yo?
  Lè yo planifye pou aplike pou benefis la, ou pral wè yon opsyon nan CONNECT meni "Fòm Reklamasyon Peman".
 • Konbyen tan mwen gen pou fè reklamasyon pou benefis mwen an?
  Ou gen 7 jou pou mandé pou benefis a pati dat yo pwograme fè reklamasyon ou la. Si ou pa mande benefis ou pandan tan sa li pral lakòz ou pèdi peman pou semèn benefis ou yo.
 • Lè mwen mande benefis mwen yo, yo di mwen pa fè enskripsyon an konplè ak Sèvis Workforce. Mwen deja fini pwofil mwen yo, ki jan pou mwen ranje sa a?
  Tanpri tcheke ke ou fin fè TOUT twa seksyon yo egzije a sou Employ Florida Marketplace ou (EFM) pwofil yo. Tanpri al tcheke enstriksyon yo etap pa etap si ke ou te ranpli tout seksyon yo kòrèkteman. Si ou-gen yon pwofil ki deja egziste, ou dwe korekte e konplete enfòmasyon yo pou nouvo reklamasyon a.

  Si lè ou tcheke tout pati yo fèt kòrèkteman, li ka posib ke ou antre nimewo Sosyal Sekirite ou, dat nesans, sèks yo mal. Si enfòmasyon yo pa egal ak sa ki nan 2 sistèm yo, CONNECT pa kapab fini verifye pwofil ou. Tanpri tcheke pwofil ou epi tcheke EFM ou si tout enfòmasyon yo korèk.

  Si ou toujou pa ka rezoud pwoblèm sa tanpri kontakte nou nan 1-800-204-2418.
 • Ki sa ki yon kontak rechèch travay valab ak ki enfòmasyon ou bezwen?
  Ou pral oblije bay detay sa yo pou chak travay ke ou kontakte:
 • Dat ke ou kontakté travay la
 • Metòd ke ou itilize pou kontakte travay la. (Si ou ale an pesòn, sou intenet, faks, telefòn, etc.)
 • Non konpayi an ak nimewo telefòn ak adrès konplè, sit entènèt URL oswa pa imèl
 • Rezilta rechèch la
 • ki kalite travay ou ap chache
 • Konbyen rechèch kontak travay mwen bezwen bay depatman a pou chak semèn?
  Ou pral oblije bay 5 kontak rechèch travay pou chak semèn. sa ki anba yo se eksepsyon ak egzanpsyon yo:
 • Si ou abité nan yon kote ki gen popilasyon ba,  yo mande ou pou soumèt twa kontak pou chak semèn
 • Si ou se yon Manm Inyon, yo mande ou pou ou rete nan bon pozisyon epi kenbe kontak regilye ak Inyon ou yo.
 • Si ou gen yon Chomaj tanporè epi ou pral retounen nan travay nan 8 semèn, ou egzante ak kondisyon rechèch travay yo.
 • Si yo ofri ou travay nouvo epi ou gen yon dat pou kòmanse nan 6 semèn, ou egzante ak kondisyon rechèch travay yo.
 • Si ou fe pati yon pwogram yo te apwouve, ou egzante ak kondisyon rechèch travay yo.

Si ou kalifye pou youn nan egzanpsyon sa yo epi ou toujou ap resevwa yon demann pou mete enfòmasyon rechèch travay yo, tanpri kontakte nou nan 1-800-204-2418 pou asistans.

 • Kilè mwen ap resevwa kat debi mwen an?
  Yo pral voye Kat debi Florid la pa lapòs apre yo fin peye premye peman sou reklamasyon ou té fè a. Si ou té deja gen yon kat debi, li valab pou 3 zan nan dat inisyal ke ou té resevwa li a. Ou pral resevwa tout peman sou reklamasyon ou yo kounye a nan kat ke ou té gen anvan. Si ou pèdi debi kat anvan oswa ou pa té resevwa kat debi ou pandan 10 jou apre premye peman, tanpri kontakte founisè kat nou an, Xerox, nan:

              U.S.: 1-888-898-3584
              Entènasyonal: 1-866-601-2850 (Sa enkli Puerto Rico. Nimewo telefòn sa pa gratis)

Florida Debit Card

 • Pwofil mwen di ke yo té voye yon kat debi, kote kat debi mwen an?
  Sa se yon mesaj sistèm ke sistèm la kreye. Si ou deja gen yon kat nan yon reklamasyon anvan, yo pa pral voye yon lòt kat nouvo pou ou. Nou ap konsidere kat anvan kòm kat aktif ou si ou te resevwa li pandan 3 dènye ane yo. Si ou pa gen kat ke ou té gen anvan, tanpri kontakte founisè kat nou an nan kontak enfòmasyon ki an wo a.
 • Poukisa mwen gen yon balans negatif sou kat debi mwen an?
  Founisè kat debi, Xerox, gen kèk frè ki asosye ak kat la. Gen yon kantite apel ou kapab fè chak mwa san yo pa chaje ou. Tanpri revize enfòmasyon yo voye ak kat ou pou plis detay konsènan frè sa yo. Xerox bay plizyè metòd pou tcheke balans ou ak notifikasyon SMS (mesaj tèks), tcheke nan yon ATM apwouve, osi byen ke yon Portal wèb pou ou wè enfòmasyon balans ou. Tanpri vizite sit entènèt yo, www.eppicard.com pou plis enfòmasyon.
 • Poukisa nimewo pin mwen ki nan CONNECT la pa travay pou kat debi mwen an?
  Paske nimewo pin ki nan CONNECT la pa gen rapò ak kat debi a. Ou ap bezwen swiv enstriksyon yo ki enkli ak kat la nan lòd yo pou ka aktive kat la ak etabli yon PIN pou li.
 • Poukisa mwen pa ka antre enfòmasyon bank mwen sou CONNECT?
  Gen plizyè rezon enfòmasyon bankè ou ka rejte:
  • Enfòmasyon ou ap antre a pa korèk.
  • Koòdone pou verifye enfòmasyon ou pa travay kounye a.
  • Bank ou a pa apwouve pou depo dirèk.
  • Ou ap eseye sèvi ak yon kat prépayé pou rezon depo dirèk.

Malerezman, nou pa aksepte chak enstitisyon finansye; bank ou gen dwa pa kalifye pou Depo Dirèk. Tanpri chwazi seleksyon Kat Debi si ou pa gen okenn lòt enstitisyon finansye.

Detèminasyon Monetè

 • Ki kantite maksimòm benefis mwen ka resevwa? Benefis maksimòm nan Florid baze sou pousantaj chomaj ane anvan.

  2017 reklamasyon maksimòm: 12 semèn
  Chak semèn Benefis Kantite lajan (WBA): $275
  Kantite lajan Maksimòm Benefis (MBA): $ 3300

  2018 reklamasyon maksimòm:
   12 semèn
  Chak semèn Benefis Kantite lajan (WBA): $275
  Maksimòm Benefis Kantite lajan (MBA): $ 3300

 • Ki jan yo kalkile benefis mwen an?
  Yo pran salè pou 4 nan premye 5 dènye trimès kalandriye yo pou detèmine kantite lajan benefis ou kalifye a.

  Pou reklamasyon ou fe jodi a yo itilize salè ou touche ant 01/01/2017 through 12/31/2017.

  Yon fwa nou gen salè ou yo sou dosye a, nou verifye sa ki anba yo pou detèmine si ou kalifye pou benefis la:
  • 3400 se minimòm lajan ou fè pandan peryòd baz la
  • Ou dwe gen yon minimòm 2 trimès nan ki gen lajan nan baz la
  • Total lajan ou fè nan baz la dwe plis pase 1.5 x ak lajan ou fè nan yon ka ki pi wo nan baz la.
 • Yon fwa nou fen fè verifikasyon yo, dènye etap yo tre senp:
  • Kantite lajan benefis pou chak semèn (WBA)
   Kantite lajan benefis pou chak semèn (WBA) ou se trimès nan baz la ki pi wo yo divize pa 26 OSWA kantite lajan pou chak semèn $275, kèlkeswa sa ki mwens

  • MaksimòmBenefisKantite lajan ou ka resevwa (MBA)
   Maksimòm Benefis Kantite lajan ou ka resevwa(MBA) se total lajan nan baz la divize pa 4OSWA maksimòm lajan ou resevwa chak ane, kèlkeswa sa ki mwens
 • Poukisa mwen pa wè anplwayè mwen an sou detèminasyon monetè a?
  Sa kapab akòz plizyè faktè:
  • Li posib lè ou té travay la pa té nan peryòd baz la yo ap revize a.
  • Anplwayè sa ak lajan ou té fè a pa nan dat baz ki kouvri lajan Asistans Reyanbochaj la.
  • Li posib anplwayè a té mal rapòte lajan ou té fè a oswa rapòte li anreta.

  Gen 2 etap rapid ke yo tcheke pou pwoblèm ki komen:
  • Verifye si manke okenn travay pandan peryòd baz la ki anba revizyon an.
  • Verifye si enfòmasyon ou (espesyalman nimewo Sosyal Sekirite ou) korèk sou tout fòm taks yo.

  Si ou jwenn yon érè oswa si ou toujou gen enkyetid konsènan si ou lajan manke, ou ka konplete yon fòm pou yo ka fè yon konsiderasyon sou lajan ou ka swiv enstriksyon ki sou lèt detèminasyon monetè yo voye pou ou a. Ou ta dwe fè li pandan 20 jou ki vini apre dat detèminasyon monetè a.
 • Eske yo té resevwa demann pou rekonsiderasyon monetè mwen an?
  CONNECT pa pral konfime si yo resevwa li lè ou soumèt li. Ou ka verifye si yo té resevwa demann la lè ou tcheke “Detèminasyon, Pwoblèm ki Annatant ak Rezime Desizyon” seksyon nan CONNECT ak revize “Pwoblèm Monetè ki Annatant” seksyon yo. Ou ta dwe wè yon sijè yo ap rete tann pou yon desizyon tache avèk non anplwayè a ke ou gen pwoblèm lajan a.

 • Mwen gen semèn ki diskalifye. Kisa sa vlé di?
  Yo pa pral peye ou pou semèn ki diskalifye yo akòz detèminasyon abit la. Verifye diskalifikasyon an lè ou tcheke “Detèminasyon, Pwoblèm ki Annatant ak Rezime Desizyon” seksyon nan CONNECT la.

 • Èske yo pral peye mwen pou premye semèn yo kenbe anba? Èske yo pral kenbe yon semèn anba chak fwa mwen aktive reklamasyon mwen an?
 • No. Sepandan, yo pa pral retire okenn lajan pou semèn sa nan balans ki disponib nan reklamasyon ou la. Pou chak reklamasyon nouvo yo kenbe yon semèn anba pandan ane benefis ou yo aktif. Si reklamasyon ou te gen anvan ekspire, yo pral bezwen kenbe yon semen anba pou nouvo reklamasyon a.
 • Aprè mwen fen fè reklamasyon mwen an, balans mwen rete sou li a ba. Mwen té retounen nan travay, poukisa mwen pa gen plis lajan ki disponib?
  Ou pa ka resevwa plis pase kantite lajan benefis maksimòm ki afekte pandan yon ane reklamasyon benefis ou a.

 • Mwen wè ke mwen gen benefis ki disponib sou yon ansyen reklamasyon, eske mwen kapab resevwa lajan sa a?
  Yon fwa reklamasyon an pase dat ekspirasyon li, lajan yo pa disponib ankò, epi ou dwe fè yon nouvo reklamasyon pou yo ka revize li pou kalifikasyon.

Abitraj

 • Poukisa reklamasyon mwen an di li annatant pou desizyon? Poukisa detèminasyon monetè mwen di mwen gen yon pwoblèm kalifikasyon annatant?
  Nenpòt lè reklamasyon ou a gen yon atik annatant pou rezolisyon an, ou pral gen yon mesaj ki endike ke reklamasyon ou la nan annatant pou desizyon. Pandan ke sa vlé di souvan dwe kenbe peman jouk revizyon a konplè, gen kèk pwoblèm ki pa kenbe benefis peman yo, se sèlman kòmantè solid oswa verifikasyon.
 • Ki sa yo konsidere pou “kapab disponib” pou travay?
  Si ou kapab chèche epi aksepte yon travay full-time osi byen ou disponib pou aksepte yon orè pou travay full-time. Anba gen kèk egzanp kòm problem ki ka prezante:
  • Nenpòt maladi oswa aksidan pandan majorite nan yon semèn (ni lè ou rete nan lopital)
  • Vwayaj san entansyon pou chèche travay & lè ou chanje lokal
  • Lè ou pa gen moun pou gadri ki entèwonp kapasite ou pou jwenn travay
  • Orè lekòl ou ki konfli ak kapasite ou pou travay full-time.
 • Ki sa ki desizyon pwosesis la?
  Depatman a ap revize detay yo ki antoure yon pwoblèm pou detèmine kalifikasyon ou pou benefis ou yo. Pati ki patisipe yo pral resevwa yon fòm pou enfòmasyon nesesè anvan yo pran yon desizyon. Yon abit ka kontakte ou oswa yon anplwayè pou klarifye nenpòt detay yo resevwa anvan yo fè yon detèminasyon. Kontak sa a kapab fèt pa telefòn, imel, oswa atravè CONNECT bwat resepsyon ou.

 • E si anplwayè mwen neglije reponn?
  Si yo neglije reponn a yon demann pou enfòmasyon nan delè yo, yon detèminasyon dwe fèt ak enfòmasyon ki disponib yo. Tanpri, pa kontakte ansyen anplwayè ou konsènan repons yo.

 • Poukisa nou ap poze kesyon sou ansyen anplwayè mwen an? Mwen té travay yon lòt kote mwen pa ap ranpli kont yo.
  Tout anplwayè ou té travay pou yo pandan 18 mwa ki sot pase a, yo ap kontakte yo konsènan travay ou yo. Ou pa ka chwazi ki anplwayè ki yon pati nan reklamasyon Asistans Reyanbochaj ou. Tanpri reponn a tout demann pou enfòmasyon asire pwosesis la kapab fèt.
 • Konbyen tan yo pran pou desizyon pwosesis la?
  Delè pou desizyon pwosesis varye li baze sou plizyè faktè ki gen ladan ak li pwofondè dapre pwoblèm ke yo té revize. Souvan, delè desizyon pwosesis la ka pran ant 2 a 6 semèn pou yo konplete.
 • Mwen té resevwa desizyon ki kalifye mwen, poukisa yo pa peye mwen?
  Pwoblèm yo revize separeman. Pandan ke ou ka resevwa yon detèminasyon ki kalifye ou, ka toujou gen lòt pwoblèm adisyonèl annatant pou revizyon. Peman pa kapab fèt jiskaske tout desizyon yo fin fèt e ou pa gen okenn diskalifikasyon.
 • Poukisa mwen pa resevwa yon desizyon apre mwen fin ranpli fòm la?
  Le ou ranpli fòm la, sa pa konplete revizyon sou yon pwoblèm. Anplwayè a dwe reponn (oswa neglije pou reponn nan delè yo) e yon abit dwe disponib pou revize tout fòm ke ou té soumèt yo.

 • Èske mwen ka pale ak yon abit?
  Pifò pwoblèm anba ki ap revize pa bezwen pou ou kontakte ak yon abit dirèkteman pou yo fè yon detèminasyon. Abit yo revize fòm ke yo resevwa konsènan pwoblèm yo epi yo pral pran yon desizyon ki baze sou enfòmasyon ki disponib yo.  Li trè enpòtan pou ou ranpli tout fòm konklizyon reyalite yo ke ou resevwa konplètman.  Yon abit ap kontakte ou sèlman si yo bezwen plis enfòmasyon.
 • Mwen rate yon apèl nan men yon abit. Kisa pou mwen fè?
  Si yon abit kontakte ou e ou rate apèl la, tanpri revize mesaj yo kite pou ou ak anpil atansyon. Yo ka mande pou ou pale ak yo dirèkteman, e yo ap ba ou yon dele pou reponn. Lòt fwa yo ka mande pou ou ale nan CONNECT epi konplete yon lòt fòm pou yo ka pran yon desizyon.
 • Mwen pa dakò avèk desizyon yo pran, sa pou mwen fè kounye a?
  Ou gen dwa pou fè yon apèl kont desizyon an si ou pa dakò avèk rezon nan detèminasyon an. Klike la   pou ou ranpli yon apèl.
 • Yo té pwograme pou yon randevou ak CareerSource lokal mwen, eske mwen dwe ale?
  Wi. Si ou pa kapab ale nan randevou a, ou kapab kontakte kote lokal la ki té fe randevou a an avans e ou ka mete ou lòt randevou. Lè ou manke yon randevou avèk CareerSource la yo mande pou yon abit revize reklamasyon ou la epi detèmine si ou té rate randevou a akòz yon rezon valab.

Apèl

 • Kouman pou mwen fè yon apèl?
  Revize detèminasyon ki diskalifye ou nan CONNECT la nan "Detèminasyon, Pwoblèm ki Annatant ak Rezime Desizyon". Apre nou fin revize detèminasyon an, ou ap wè yon opsyon pou soumèt demann ou fè yon apèl sou paj la. Ou gen 20 jou pou fè yon apèl apre dat detèminasyon an té fèt.

  Altènativman, ou ka fè demann pou yon apèl sou
  fòm sa. Tanpri swiv enstriksyon ki enkli pou soumèt apèl ou a.

 • Ki sa ki pase apre apèl la fin depoze?
  Tout pati ki konsène yo ap resevwa yon avi sou odyans ki deklare dat ak lè pou apèl la ak detèminasyon apèl la. Odyans apèl la se yon konferans avèk yon medyatè ak ou mem. Si gen yon twazyèm pati ki ap patisipe, kòm yon anplwayè, yo pral mete li ladan. Pandan odyans la, medyatè apèl la dwe etabli detay pwoblèm ak pose tou 2 pati yo kesyon dirèk ki konsène apèl la. Medyatè apèl la ap bay enstriksyon adisyonèl pandan odyans la. Apre odyans la, medyatè a pral pran yon desizyon pou li voye bay tout pati yo.
 • Yo té detèmine ke mwen kalifye sou separasyon mwen ak travay la e kounye a, ansyen anplwayè mwen an fè yon apèl? Èske mwen ka toujou resevwa peman?
  Sa pa pral entèwonp peman benefis ou si ou té kalifye pou tout lòt detèminasyon anvan yo. Byen li tout avi yo pou kapab la nan apèl odyans la pou reprezante tèt ou ak kesyon ke yo gen sou evènman ki té pase ak travay la. Li enpòtan pou kontinye fè reklamasyon benefis peman ou pandan ou gen yon apèl annatant.
 • Konbyen tan pwosesis apèl la pran?
  Pwosesis la ka pran yon mwayèn de 3 a 6 semèn. Ou dwe resevwa yon "Avi sou Odyans" nan 2 a 3 semèn nan dat apèl la té depoze.
 • Kouman odyans apèl la pral fèt?
  Odyans apèl la pral fèt kòm yon konferans sou telefòn ak tout pati yo.  Lè, dat, ak nimewo telefòn yo pral kontakte tout pati yo pral distribye detay sou yon avi lè yo fini pwograme odyans la.
 • Nimewo telefòn mwen pa korèk sou Avi Odyans mwen an, ki sa pou mwen fè?
  Tanpri rele nou nan 1-800-204-2418 pou nou ka konekte ou avèk Depatman Apèl la pou yo ka ajoute nimewo a sou odyans dosye ou.
 • Mwen rate apel odyans mwen an, ki sa pou mwen fè?
  Ou dwe soumèt yon demann pou ka fè yon lòt apèl odyans ou gen pou bay yon bon rezon poukisa ou té manke odyans ou a. Ou ka voye demann sa pa lapòs oswa faks, osi byen nan CONNECT menm jan ou té ranpli premye apèl la.
 • E si mwen pa dakò avèk desizyon apèl la?
  Ou ka fè yon apèl avèk Apèl Reyanbochaj Asistans Komisyon a (RAAC). Sa sé yon komite ki pral revize Apèl odyans ki enrejistre té deja fèt la, prèv yo té bay yo, ak desizyon yo té fè a. Ou pa pral patisipe nan apèl sa. Pou plis enfòmasyon konsènan pwosesis RAAC la, tanpri revize seksyon RAAC nan sit nou an. Yon apèl nan RAAC a ka pran jiska 90 jou pou revizyon.
 • Si detèminasyon apèl la chanje detèminasyon e mwen kalifye, konbyen tan li pral pran pou peman mwen nan pwosesis?
  Yon fwa yo antre desizyon an, ou ap wè peman nan CONNECT nan pandan kèk jou si ou kalifye.
 • Kouman pou mwen mande pou yon entèprèt?
  Si ou bezwen mande pou yon entèprèt ki pou pran pati nan odyans la ak si li pa note sou Avi pou odyans la, tanpri kontakte 1-800-204-2418 pou nou ka fè ou jwenn kontak ak Biwo Apèl nou an.

Fen Reklamasyon Ou

 • Ki lè yon reklamasyon fini?
  Reklamasyon a ekspire apre 365 jou. Peman fini lè balans la fini OSWA dat ekspirasyon an pase. Detèminasyon monetè ou ap fè ou konnen balans maksimòm ou gen disponib ak fen dat reklamasyon ou, 12 semèn se maksimòm kantite semèn nan asistans ki disponib pou 2016.
 • Mwen retounen nan travay. Kouman pou mwen fèmen / anile reklamasyon mwen an?Felisitasyon sou nouvo travay ou! Ou ka kontinye reklame semèn benefis jiska semèn nan ou té kòmanse travay. Lè ou reklame yon semèn ou té travay ladan, tanpri endike ke ou té travay ak rapòte konbyen lajan ou té fè pandan semèn nan. Si ou prevwa ou travay full-time ak / oswa touche plis pase $275 nan salè pandan semèn ou té travay la, ou pa bezwen reklame semèn nan.
 • Reklamasyon mwen pa gen lajan, ki sa pou mwen fè kounye a?
  Pa gen okenn lajan anplis disponib lè reklamasyon ou rive nan yon balans $0.  Ou ap wè yon mesaj sou “Bwat Resepsyon Moun K’ap Reklame” nan CONNECT la ki di ou dat ke ou kapab fè yon reklamasyon nouvo pou benefis.

  Ou kapab jwenn plis asistans lokal lè ou rele 211 sou telefòn ou. Sa a pral konekte ou avèk branch United Way lokal ou a.

  Si ou ap chèche pou lòt asistans pwogram gouvènman, ou ka eseye ale sou sit wèb. 
  www.benefits.gov.

 • Eske ou gen ekstansyon disponib?
  Pa gen okenn pwogram ekstansyon disponib nan moman sa a. Si ou bezwen plis asistans, tanpri tcheke sèvis referans nou an ou ka jwenn ede ak lòt pwogram.

  Si ou ap chèche pou lòt asistans pwogram gouvènman, ou ka eseye ale sou sit wèb. 
  www.benefits.gov.

Peman Anplis E Taks

 • Kouman pou mwen voye yon ranbousman pou yon peman anplis bay DEO?
  Yo aksepte ranbousman yo pa chèk / money order ak yon koupon peman oswa pa kredi kat isit la. Yo atann pou peye tout peman anplis ou yo ansanm. Si ou pa kapab peye tout ranbousman ansanm, ou kapab peye chak mwa yon minimòm peman de 10% total balans orijinal ou a. DEO ap aksepte nenpòt ranbousman ki nan yon peman anplis.
 • Poukisa mwen té jwenn lèt sa konsènan pwogram TOP la?
  Dèt ki elijib ke ou dwe DEO yo bezwen note nan yon lèt pou yo voye bay Depatman Trezò ak yon efò pou kolekte kantite lajan ou dwe nan ranbousman ke ou kalifye pou federal taks ou. Anplis de sa, yo ajoute yon frè pwosesis $17 pou koleksyon. Sa ki annapre yo konsidere kòm dèt ki kalifye ou dwe peye yo:
  • Dèt ki an reta kòm yon rezilta nan fwod
  • Dèt ki an reta ki se konsekans ou pa té rapòte salè ou yo
  • Dèt ki anfose legalman
 • Mwen té resevwa yon let koleksyon; Eske mwen ta dwe peye ou oswa peye ajans koleksyon a?
  Ou dwe peye ajans koleksyon a tout dèt delenkan depi yo té refere dèt ou a bay yon lòt kote epi ou té resevwa notifikasyon a.

 • Poukisa balans nan peman anplis la diferan de sa koleksyon / TOP la ofri yo?
  Si yon peman anplis mande pou yon twazyèm pati, swa yon ajans koleksyon oswa atravè pwogram nan TOP,  yo pral ajoute frè pwosesis nan kantite lajan ou dwe a. peman anplis ke yo té detèmine kòm fwod pa Depatman a pral gin yon lòt penalite 15% ajoute nan kantite lajan orijinal ou té resevwa a.

 • Èske mwen ka peman anplis mwen an nan CONNECT?
  Ou pa kapab wè peman anplis ou a nan CONNECT. Si ou gen kesyon konsènan yon balans peman anplis, tanpri kontakte depatman a nan 1-800-204-2418.
 • Ki sa ki konstitye fwod nan peman anplis yo?
  Pou resevwa yon desizyon fwod, Depatman a dwe konkli ke ou:
  • té fè fo deklarasyon ki ka chanje oswa ogmante benefis yo, OSWA
  • Té kenbe enfòmasyon ki kapab chanje oswa ogmante benefis yo, OSWA
  • Ou pa té rapòte ke ou travay pou ka jwenn oswa ogmante benefis yo, OSWA
  • Ou pa té rapòte salè travay ou yo pou ka jwenn oswa ogmante benefis yo

"Inyorans" nan lwa Asistans Reyanbochaj la pa egzante ou ak yon detèminasyon fwod. Tanpri, li tout deklarasyon fwod yo ak anpil atansyon lè ou ap soumèt aplikasyon ou la ak lè ou fè demann pou benefis yo.

 • Èske yo pran taks sou Reyanbochaj Asistans benefis la?
  Wi, benefis sa se yon revni taksab. Ou ka chwazi pou yo kenbe 10% nan benefis chak semèn ou a kantite lajan ou dwe peye IRS la. Ou kapab lantremiz sa apre ou antre nan reklamasyon ou a nan "Gade ak Konsève Enfòmasyon Kont" epi chwazi "Metòd Peman ak Opsyon pou Dediksyon taks”
 • Ki sa 1099-G a yé? Ki sa 49T a yé?
  Yo se fòm pou zafè taksasyon yo voye ba ou nan fen mwa janvye pou ka ranpli taks ou. 1099-G bay detay kantite lajan benefis yo peye ou pandan ane a, ak kantite lajan yo kenbe pou té peye IRS la. 49T bay detay sou kantite lajan taks yo peye IRS la ki dwe tounen ba ou kòm ranbousman ou té bay pou peman anplis.
 • Kouman mwen ka jwenn yon kopi 1099-G / oswa 49T pou yon ane pou taks?
  O
  u ka resevwa yon kopi 1099-G / 49T anpil fason:
  • Yo voye yon kopi pa lapòs nan adrès ki nan dosye ou a nan fen-mwa janvye. Tanpri antre nan CONNECT chanje adrès ou si ou yo té demenaje anvan yo pibliye yo.
  • Ou ka ale nan CONNECT epi klike sou opsyon meni “Fòm 1099-GS ak Fòm 49T Mwen Yo" pou revize enfòmasyon taks ou yo pou dènye ane yo.
  • Ou ka mande yon kopi 1099-G / 49T ou yo pou twa dènye ane yo sou imel nan 1099G@deo.myflorida.com. Tanpri mete non ou, 4 dènye chif nan nimewo Sosyal Sekirite ou, adrès ki té nan dosye a, adrès ou rete kounye a, yon nimewo valab ke yo ka kontakte ou, ak pou ki ane taks ke ou ap mande a.
  • Ou ka pale ak yon ajan nan 1-800-204-2418 ki ka ede ou rejwenn aksè ak reklamasyon ou ak / oswa soumèt yon demann pou yo voye yon kopi enfòmasyon ke ou bezwen an.
 • Poukisa mwen té jwenn yon 1099-G pou yon ane ke mwen pa té mande benefis yo?
  Pafwa sa a rive lè yo té peye ou dènye semèn benefis ou a nan kòmansman ane a.  Lòt fwa, depatman ka fen fè yon desizyon ki degaje peman nan yon dat siyifikativman pita. Fason ki pi fasil pou tcheke rezon yo voye yon 1099-G pou ou se pou ale revize "Istwa Peman" nan CONNECT la.
An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to the Department of Economic Opportunity.
OK
 
Cancel