RA File a Response

Depoze yon Repons

 

Kòm yon anplwayè, ou oblije pou reponn a tout dokiman ak fòm yo elektwonikman itilize Asistans Reyanbochaj reklamasyon sistèm Florid la, CONNECT, sòf si gen egzanpsyon. Li enpòtan anpil pou ou reponn nan yon fason apwopriye pou yo kapab byen jere taks reyanbochaj ou, chaj benefis yo ak pou anpeche Asistans Reyanbochaj fwod.

Anba la a se egzanp nan fòm ki ta bezwen atansyon ou:

 • Avi sou Reklamasyon Asistans Reyanbochaj (UCB-412)

  Se Avi sa a yo voye lè yon reklamasyon depoze epi sa a rapòte ke moun kap fè reklamasyon an te travay pou ou nan 18 mwa ki sot pase yo ak pou kolekte enfòmasyon debaz pou anplwaman. Ou dwe reponn nan 20 jou otreman biznis ou pa pral kalifye pou soulajman nan chaj benefis. 

 • Demann pou Lòt Enfòmasyon (kesyonè pou jwenn reyalite)

  Se fòm sa a yo voye nan yon efò pou kolekte enfòmasyon detaye konsènan pwoblèm ki kapab gen enpak sou kalifikasyon yon moun kap fè reklamasyon an. Egzanp yo gen ladan kesyon konsènan: rezon pou separasyon (kite, revokasyon etc.), nenpòt lajan separasyon ki peye (severance etc,), retounen travay, ak plis ankò.

 • Moun kap fè Reklamasyon Salè Pòs Kontwòl Kontab (UCO-2)

  Se fòm sa a yo voye lè yon moun kap fè reklamasyon ki kalifye pou benefis epi kap travay tan pasyèl. Total salè yo rapote pral verifye ak biznis ou. Tanpri bay nenpòt enfòmasyon ki mande sou salè yo avèk presizyon paske li ka itilize nan aksyon legal.  

Dokiman sipò yo kapab tache nan nenpòt demann pou enfòmasyon oswa fòm ke ou ap ranpli elektwonikman nan sistèm CONNECT la.

CONNECT Login - CREOLE

Creole-FAQ

connect-employer-user_Creole


Apliké pou
Bénéfis la

Si ou pèdi travay ou?

Si ou pap travay?

Kòmanse aplikasyon nan CONNECT


CONNECT Login - CREOLE

Kesyon yo poze souvan

Ki Jan Pou Contakté Nou

Voye email ba ou agent nan Assistans chomaj la

Aide pou Assistans chomaj la
1-833-352-7759

Liy Dirèk Chomaj Apèl Odyans
1-800-732-8212

Line pou reporté fraud
1-833-352-7759 

Fwod nan Asistans Reyanbochaj se yon krim 3yèm degre. Chak ofans ka pini pa apeprè 5 ane prizon e jiska $5,000 amann.

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to the Department of Economic Opportunity.
OK
 
Cancel