ID Me has Verified Identity Krèyol 

deo-banner-logo2

Objè: Verifye idantite ou pou w ka antre lan Reklamasyon pou Asistans Reyanplwa Florid

 

Alo

Mèsi poutèt ou verifye idantite w. Kont ou an nan sistèm CONNECT la, ki se sistèm sou entènèt ki pèmèt ou fè reklamasyon pou Asistans Reyanplwa yo, kounye a li debloke. Tanpri vizite FloridaJobs.org pou w antre sou kont CONNECT ou a epi pou w jwenn aksè sou reklamasyon pou Asistans Reyanplwa w la.

Si w gen pwoblèm pou ou antre sou kont ou a, ou bezwen reyinisyalize PIN ou a.

Reyinisyalize PIN ou a:

Klike isit la pou w ka reyinisyalize PIN ou an. Lyen sa a bon pou sèlman 96 èdtan aprè w fin resevwa imèl sa a. Yo pral dirije w sou yon ekran ki pral mande w pou ou chwazi epi reponn kesyon sekirite yo epi kreye yon PIN. Yon fwa ou fin konplete demann pou enfòmasyon an epi ou klike “Soumèt”, kont ou an pral debloke. Kounye a ou pral kapab mete ajou reklamasyon pou Asistans Reyanplwa ou a.

Tanpri ou bezwen note ke apati de kounye a, pou ka gen plis sekirite sou kont ou an, yo pral mande w pou ou bay Nimewo Sekirite Sesyal ou oubyen ID reklamasyon ou an ak PIN ou genyen pou antre sou kont CONNECT ou a.

Nan efò nap fè pou asire tout moun fè yon bon eksperyans pandan yap sèvi ak sistèm CONNECT la epi pou yo konplete travay yo atan, DEO lanse yon sal datant vityèl pou sistèm CONNECT. Si sistèm CONNECT atenn limit moun kap itilize l yo lè w tap eseye antre a, ou pral antre lan sal datant vityèl CONNECT kote ke w ap gen posiblite pou w rezève plas ou sou liy nan pandan lòt moun ki fè reklamasyon yo anndan sistèm nan.

Tanpri, note ke DEO pral fè sèvis chak swa lan sistèm CONNECT pou yo ka satisfè reklamasyon yo ak peman yo. CONNECT ap disponib chak jou de 8:00 a.m. jiska 7:59 p.m., de Lendi a Vandredi. Nou kenbe tout sistèm nan Samdi ak Dimanch pou nou ka fè pèman epi sistèm nan ap ouvri ankò Lendi maten.

Misyon nimewo 1 nou se bay benefis pou Asistans Reyanplwa a moun Florid yo pi vit ke posib. Mèsi anpil pou pasyans nou. Si w gen plis kesyon tanpri rele sèvis kliyantèl lan gratis nan 1-833-FL-APPLY (1-833-352-7759).


 

DEO ofri asistans pou moun ki pa pale Anglè kòm lang prensipal yo ak moun ki gen yon kapasite limite pou li, pale, ekri, oswa konprann Anglè. Klike isit la pou wè sèvis tradiksyon nou yo. Moun ki bezwen èd pou ranpli yon reklamasyon sou entènèt poutèt rezon legal, analfabetizasyon nan òdinatè, baryè langaj, oswa andikap ka rele 1-833-FL-APPLIYE (1-833-352-7759).


 

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to the Department of Economic Opportunity.
OK
 
Cancel